Barnehager

Kartverket Gyldig 20171201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 20 av 20Barnehage objekttype

objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


Vegadresse datatype

Identifisering av vegadresse


Åpningstid datatype

tidsrom barnehagen er åpen


Postadresse datatype

unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Aldersgruppe datatype

Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder


Kontaktinformasjon datatype

informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Barnehagetype kodeliste

informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Eierforhold kodeliste

eierforhold knyttet til et objekt


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.