FKB-Vann-5.1

Geovekst Gyldig 5.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø. Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann. FKB-Vann versjon 5.1 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Vann/5.1

Viser treff 1 - 18 av 18

VannFiktivGrense objekttype

fiktiv delelinje for vannflater, delelinjetype spesifiseres på egenskapsnivå


KystkonturTekniskeAnlegg objekttype

angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann


Havflate objekttype

havområde som avgrenses av Kystkontur, VannFiktivGrense og KystkonturTekniskAnlegg


ElvBekk objekttype

mindre vannvei for rennende vann representert ved senterlinje


Innsjø objekttype

en ferskvannsflate som ikke er rennende vann


Innsjøkant objekttype

konturlinje mellom land og innsjø Merknad: for innsjø som er oppdemt/regulert skal konturlinjen ligge i høydenivået for høyeste regulerte vannstand


SnøIsbre objekttype

flate som er dekket med "evigvarende" snø eller isbre


Kanal objekttype

større menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved flate


Kanalkant objekttype

konturlinje mellom land og kanalflate


KonnekteringVann objekttype

kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp


Elvekant objekttype

konturlinje mellom land og elveflate


Elv objekttype

større vannvei for rennende vann representert ved flate


SnøIsbreKant objekttype

grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø


VeggrøftÅpen objekttype

åpen drenering parallelt med veg


Skjær objekttype

generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal


Kystkontur objekttype

grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.


Flomløpkant objekttype

begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare en sjelden gang er vannføring


KanalGrøft objekttype

mindre menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved senterlinje