FKB-Tiltak-5.0.1

Geovekst Utkast 5.0.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesifikasjon FKB-Tiltakt. FKB-Tiltak inneholder objekter (=områder der det skjer utbygging) som er omsøkt/godkjent gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Tiltak/5.0

Viser treff 1 - 16 av 16

AndreTiltak objekttype

andre typer tiltak enn tiltak for bygninger og samferdselsutbygging. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.


AndretiltakType kodeliste

forskjellige typer tiltak som fanges kan fanges opp gjennom søknader og saksbehandling hos en offentlig myndighet


Behandlingsstatus kodeliste

status for sakbehandlingen


BygningKnekklinje objekttype

Geometri som beskriver takformen til bygningen i 2.5D. Som minimum bør toppen av byggets avgrensninger registreres og gjerne også knekklinjer som beskriver takformen inne på taket (mønelinjer, taksprang osv.)


BygningTiltak objekttype

Tiltak som gjelder Bygning etter plan- og bygningsloven. Kommunene er ansvarlige for saksbehandling etter Pbl og føring av BygningTiltak i tiltaksbasen. Bygningsnummer (og ev. bygningsendringsnummer) fra Matrikkelen registreres på tiltaket så fort bygningen er etablert i Matrikkelen. Område-geometrien til tiltaket angir området i grunnriss som bygningen skal bygges innenfor. Dette vil normalt samsvare med byggets planlagte yttervegger. Dersom man ønsker å gi informasjon om bygningens planlagte høyde kan dette gjøres ved å: 1. Angi høydeverdier på områdegeometrien og sette høydereferanse topp. Geometrien må inneholde mønehøyde (høyeste nivå på bygget). 2. Angi en verdi for maks høyde over gjennomsnittlig terrenghøyde 3. Registrere objekter av typen BygningKnekklinje som beskriver planlagt form på bygget i 2.5D i mer detalj. Ved registrering av tiltak under bakken benyttes Medium U på tiltaksomriss. Kotehøyde på omriss gis som høyeste taknivå og kotehøyde på laveste gulvnivå legges inn på egenskap Lavestegulv


Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1\Generelle elementer

Utkast

1.0


Kartregistrering kodeliste

status for kartregistrering av avgjorte tiltak. Når tiltaket er lagt inn i grunnkartet (et av de andre FKB-datasettene) endres verdien til "2 - Innmålt i kartet"


Knekklinjetype kodeliste

Type knekklinje som beskriver takformen i 2.5D


SamferdselTiltak objekttype

Tiltak som gjelder utbygging av infrastruktur for samferdsel. Tiltaksansvarlig har ansvar for å oppdatere tiltaksbasen med informasjon om saksbehandling og framdrift samt å oppdatere grunnkartet med nye data når utbyggingen er ferdigstilt.


TiltakGenerell objekttype

abstrakt supertype som inneholder generelle egenskaper som gjelder alle typer tiltak. Tiltak registreres generelt så tidlig som mulig i tiltaksbasen, gjerne allerede fra mottak av søknad. Fortrinnsvis registreres tiltaket som en flate som tiltaket befinner seg innenfor, men datamodellen åpner også for at tiltaket kan representeres som et punkt som representerer plasseringen til tiltaket. Når tiltaket er ferdig utbygd skal dette medføre oppdatering av grunnkartet (øvrige FKB-datasett). Tiltak som er registrert i grunnkartet merkes med kartregistrering "Innmålt i kartet" (KARTREG 2) i FKB-Tiltak.


Tiltaksansvarlig kodeliste

hvilket forvaltningsnivå/etat som er ansvarlig for oppfølging av tiltaket


TiltakstypeBygning kodeliste

type tiltak som gjelder saksbehandling av bygninger etter Pbl.