Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket Ukjent 3.1.20140201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 15 av 15

Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality


AdmSenter objekttype

det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter. -- Definition -- indicates the name of an administrative centre


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model


Nasjon objekttype

selvstendig land avgrenset av riks- og evt. territorialgrense, og utgjør statens suverenitetsområde Merknad: Også kalt territorialområde -- Definition -- independent country delimited by national and possibly territorial boundaries


Supertype_AdministrativEnhet objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassene kommune og fylke


AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket -- Definition -- administrative districting of the counties


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje).


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.


Supertype_AdmSenter objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen AdmSenter


Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen, avgrenset av fylkesgrenser og eventuelt riksgrense og territorialgrensen -- Definition -- administrative districting of nation, delimited by county boundaries and possibly national and territorial boundaries


Supertype_grense objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines