Administrative og statistiske inndelinger

Kartverket Ukjent 3.1.20140201

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 37 av 37


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality


AdmSenter objekttype

det sted hvor sentraladminstrasjonen er lokalisert Merknad: For eksempel der ordfører eller fylkesmann sitter. -- Definition -- indicates the name of an administrative centre


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model


Nasjon objekttype

selvstendig land avgrenset av riks- og evt. territorialgrense, og utgjør statens suverenitetsområde Merknad: Også kalt territorialområde -- Definition -- independent country delimited by national and possibly territorial boundaries


Supertype_AdministrativEnhet objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassene kommune og fylke


AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket -- Definition -- administrative districting of the counties


Grunnlinje objekttype

rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje).


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale.


Supertype_AdmSenter objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen AdmSenter


Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen, avgrenset av fylkesgrenser og eventuelt riksgrense og territorialgrensen -- Definition -- administrative districting of nation, delimited by county boundaries and possibly national and territorial boundaries


Supertype_grense objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NB: Denne produktspesifikasjonsmodellen prøver å følge anbefalt modelleringsmåte fra SOSI del 1 generelle konsepter. På grunn av forvaltningstekniske begrensninger har vi modifisert definisjonen. Dvs. NOTE2 fra den opprinnelige definisjonen har blitt slettet.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielle navn på administrativ enhet eller administrativt nivå


GrensetypeSjø kodeliste

benyttes for å angi type sjøgrense -- Definition - - used to indicate type of sea boundary


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.


TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Fastsettingskvalitet kodeliste

liste over ulike typer grunnlag for koordinatene på den fastsatte administrative grensa


Grensestatus kodeliste

liste over juridisk status på den administrative grensa


AdministrativtNivå kodeliste

hierarkisk nivå for administrativ inndeling


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer -- Definition - - official numbering of counties in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that county number always consists of 2 digits, i.e. sometimes with leading zero. County number is used for establishing relations to a number of other registers which also use 2 digits