Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren Utkast 20190301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Enkeltminner/20190301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5ADC2974_A145_49ac_8910_5E3F8365B344

Viser treff 1 - 11 av 11

Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


KulturminneDateringMetode kodeliste

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


KulturminneFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


KulturminneDateringKvalitet kodeliste

påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating


KulturminneEnkeltminneArt kodeliste

Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


KulturminneDatering kodeliste

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory)


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


KulturminneKommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.