Støy

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Støykilde kodeliste

type støykilder -- Definition - - types of noise sources


Støysonekategori kodeliste

støysone for planleggingsformål -- Definition - - noise zone for planning purposes


Støyintervall kodeliste

inndeling i faste intervaller for støynivå -- Definition - - division into regular intervals for noise level


Støyenhet kodeliste

enhet for støysone -- Definition - - unit for noise zone