Støy

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9
Støy objekttype

område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier -- Definition -- area with certain features relating to noise level. Note: May be represented as noise zones, noise isopleths or points with measured or calculated values


Støygrense objekttype

avgrensning av støy -- Definition -- delimitation of noise zone


Støykilde kodeliste

type støykilder -- Definition - - types of noise sources


Støysonekategori kodeliste

støysone for planleggingsformål -- Definition - - noise zone for planning purposes


Støyintervall kodeliste

inndeling i faste intervaller for støynivå -- Definition - - division into regular intervals for noise level


Støyenhet kodeliste

enhet for støysone -- Definition - - unit for noise zone