Fyreiendom

Kystverket Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 17 av 17

Eierforhold kodeliste

eierforhold knyttet til et objekt -- Definition - - ownership in connection with an object


Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.fellesegenskaper fyreiendom objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Generelle kodelister pakke

kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Generelle kodelister

Ukjent

1.0


Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene. -- Definition - - statement that the object has been retrieved from a copy of the original data Note: May be used if one extracts data from a database which does not contain the original data.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Nasjonal hovedinndeling pakke

underkapittelet inneholder nasjons-, fylkes- og kommuneinndeling. I tillegg er det et underkapittel som beskriver forvaltningsmodell for riksgrense

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Nasjonal hovedinndeling

Ukjent

1.0


Posisjonskvalitet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\Posisjonskvalitet

Ukjent

1.0SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0

Ukjent

4.0


SOSI_Objekt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Eiendom\Fyreiendom\SOSI_Objekt

Ukjent

1.0


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.