Statistiske enheter grunnkretser

Kartverket Ukjent 1.0.20131001

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 10 av 10

Grunnkretsgrense objekttype

avgrensing av grunnkrets -- Definition -- delimitation of a basic district unit


Supertype_grense objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av grenseklasser


Grunnkrets objekttype

den minste geografiske enhet det blir kjørt statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. NB: Kommunegrenser og fylkesgrenser som er brukt til å avgrense grunnkretser sammenfaller ikke med de offisielle grensene! --Definition-- the basic district unit is the smallest geographical area unit which is treated statistically Note:A municipality is divided into a number of basic district units


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune -- Definition -- delimitation of municipality


Supertype_Grunnkrets objekttype

realisering av SOSI objektet med fellesegenskaper for objekter av klassen grunnkrets


Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge mot andre nasjoner Merknad: Delvis avledet fra norsk svensk riksgrensemodell --Definition-- delimitation of the country of Norway over against other countries Note:Partially derived from the Norwegian-Swedish national boundary model


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke -- Definition -- delimitation of county


GrenseSjø objekttype

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines


Delområdegrense objekttype

avgrensing av delområde -- Definition -- delimitation of sub-area


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen