Miljødirektoratet

Miljødirektoratet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 24 av 24

ArterFunksjonsområder-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterFunksjonsområder-1.0

Utkast

1.0


Naturtyper-1.0_utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper-1.0_utkast

Utkast

1.0


Vanndirektiv-1.0_Utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Vanndirektiv-1.0_Utkast

Ukjent

1.0


ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Utkast

2.0


Forurenset Grunn produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset Grunn

Foreslått

2.0


Forurenset grunn produktspesifikasjon

Datasettet gir en oversikt over lokaliteter med forurenset grunn samt avfallsdeponier (nedlagte), krigsetterlatenskaper og lokaliteter med forurensede sedimenter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Forurenset grunn

Gyldig

20141201


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Utkast

2.0


AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Laksekart database

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast

Utkast

1.0


Motorferdsel i utmark produktspesifikasjon

Spesifikasjon av hvordan informasjon som snøscooterløyper og barmarksløyper skal rapporteres og distribueres

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Motorferdsel i utmark

Gyldig

1,0


Naturtyper - DN-håndbok 13 produktspesifikasjon

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 13

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 13

Utkast

1.0


Naturtyper - DN-håndbok 19 produktspesifikasjon

Naturtyper i henhold til DN-håndbok 19

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - DN-håndbok 19

Utkast

1.0


Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 produktspesifikasjon

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Foreslått

1.0


Naturtyper - Utvalgte produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 (i fremtiden kan også marine naturtyper i henhold til DN-håndbok 19 bli lagt til)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - Utvalgte

Utkast

1.0


Naturtyper_Utvalgte-2.0 produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_Utvalgte-2.0

Foreslått

1.0


Naturvernområder-2.0 produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder-2.0

Utkast

2.0


Foreslåtte naturvernområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen omfatter områder som er foreslått for vern etter naturmangfoldloven (2009) og Svalbardmiljøloven (2002)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Foreslåtte naturvernområder

Gyldig

2.0


Ramsarområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Ramsarområder

Utkast

1.0


Statlig sikra friluftslivsområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder

Utkast

2.0


Statlig sikra friluftslivsområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder basert på SOSI generell del II Friluftsliv versjon 4.1

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder

Gyldig

20141101


Støykartlegging etter T-1442 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen definerer oppbygging av datasett for støysoner utarbeidet i henhold til anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 14421. Et viktig prinsipp i retningslinjen er at det skal utarbeides kart som viser beregnede støysoner rundt ulike typer støykilder. Anleggseierne beregner to støysoner, en rød og en gul sone. Det er gitt spesifikke kriterier for utarbeidelse av sonene for hver enkelt kilde. Støysoner som anleggseierne utarbeider, oversendes kommunene for bruk i arealplanlegging. Til sonene er det knyttet klare anbefalinger for ulike typer arealbruk. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kommunen har ansvaret for å inkludere og synliggjøre støysonekart i kommuneplanen på en egnet måte. Synliggjøring av støysoner på kart vil gjøre det lettere for både kommuner, utbyggere og publikum å sikre at det tas nødvendige hensyn til støy i planarbeidet. Retningslinjen anbefaler også kommunene om å kartlegge stille områder som er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser. Verdifulle stille områder kan av kommunen settes av i kommuneplan som grønn sone.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442

Utkast

1.0


Støykartlegging etter T-1442 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442

Utkast

2.1.0


Utvalgte kulturlandskap i jordbruket produktspesifikasjon

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en felles satsing mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utkast

1.0


Verdifulle kulturlandskap produktspesifikasjon

”Verdifulle kulturlandskap” er kartlagt av Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Datasettet har tidligere vært publisert under tittelen "Helhetlige kulturlandskap".

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Verdifulle kulturlandskap

Gyldig

2.0


Villreinområder produktspesifikasjon

Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Villreinområder

Gyldig

2.0