Forurenset grunn

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

ForurensetGrunnType kodeliste

grov inndeling av forurenset grunn lokaliteter -- Definition - - rough classification of sites with polluted soil


ArealbrukRestriksjon kodeliste

om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen -- Definition - - whether there are land use restrictions on the real estate


ForurensningHovedgruppe kodeliste

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten -- Definition - - indicates which main types of pollution one assumes exist at the site


Påvirkningsgrad kodeliste

angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det -- Definition - - indicates to what extent the site affects its surroundings. Note: The degree of impact is assessed based on available information on the individual site. The degree of impact of a site changes as warranted by surveys or measures implemented


Dokumentasjonstype kodeliste

type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene -- Definition - - type of documentation available for the individual site, which forms the basis for the assessments