NVDB objekttyper

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen

Viser treff 1 - 15 av 15

Beredskapsveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.


Fartsgrense objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.


FartsgrenseVariabel objekttype

Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.


FunksjonellVegklasse objekttype

En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging


Gågatereguleringer objekttype

Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder


Høydebegrensning objekttype

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder


InnkjøringForbudt objekttype

Angir innkjøring forbudt


Jernbanekryssing objekttype

Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses


Landbruksvegklasse objekttype

Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger


Motorveg objekttype

Strekninger som har vedtatt status motorveg.


Serviceveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.


Svingerestriksjon objekttype

Angir svingerestriksjon


Trafikkreguleringer objekttype

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende


Vegsperring objekttype

Angir at veg er fysisk sperret.


VærutsattVeg objekttype

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"