Bunnsedimenter dannelse

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BunnsedimenterDannelse/1.1

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20B0A309_6E55_4a44_A5EE_D6191DC78670

Viser treff 1 - 5 av 5

Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning