Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Freda bygninger og listeførte kirker.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Fredabygninger/20180301

Viser treff 1 - 2 av 2

KulturminneBygning objekttype

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.