Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Freda bygninger og listeførte kirker.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Fredabygninger/20180301

Viser treff 1 - 13 av 13

Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


KulturminneDateringMetode kodeliste

Kodeliste som angir dateringsmetoder for kulturminner


KulturminneDateringKvalitet kodeliste

påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


KulturminneDatering kodeliste

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


Etasjetall kodeliste

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object


KulturminneFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


OpprinneligSosialtMiljø kodeliste

angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø -- Definition - - indication of a building's original social environment


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.


KulturminneEnkeltminneArt kodeliste

Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.