Kulturminner - Freda bygninger

Riksantikvaren Gyldig 20180301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Freda bygninger og listeførte kirker.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Fredabygninger/20180301

Viser treff 1 - 30 av 30

KulturminneBygning objekttype

kulturminner (hus) som er registrert etter Sefrak-metoden. Husene er fra før 1900, i enkelte kommuner fra før 1940 Merknad: Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning. Vanligvis er knytningen til bygg, unntaksvis til tilbygg. -- Definition -- cultural heritage sites (buildings) which have been registered according to the Sefrak method. These buildings predate 1900, in individual municipalities 1940. Sefrak denotes the Secretariat for registration of permanent cultural heritage sites


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


KulturminneDateringGruppe datatype

kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Hovedmålrubrikk datatype

lengden og bredden på huset, angitt i cm Merknad: Rubrikk nr 24 i sefrak-skjemaet. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - the length and width of the building, given in cm Note: Section no. 24 on the Sefrak form. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain.


SefrakId datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt. Inneholder også merknad til registreringen, og om den er usikker. -- Definition - - The object number of the Sefrak cultural heritage site, consisting of reference to municipality (even if discontinued), registration district no. and building serial no. Is unique identification of Sefrak cultural heritage sites, and all three parts must be filled out. Also contains note regarding the registration, and whether that was uncertain


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


KulturminneDateringMetode kodeliste

Kodeliste som angir dateringsmetoder for kulturminner


KulturminneDateringKvalitet kodeliste

påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


KulturminneDatering kodeliste

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) -- Definition - - epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


Etasjetall kodeliste

angivelse av sefrakobjektets antall etasjer -- Definition - - statement of the number of floors of the Sefrak object


KulturminneFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


OpprinneligSosialtMiljø kodeliste

angivelse av en bygnings opprinnelige sosiale miljø -- Definition - - indication of a building's original social environment


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.


KulturminneEnkeltminneArt kodeliste

Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.