Lysmast 181

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
bardunStrever Angir om lysmast/lysstolpe har bardun eller strever BardunStrever 0..1
boltavstandFotplate Avstand mellom boltene på fotplaten BoltavstandFotplate 0..1
bruksområde Angir bruksområde for lysmast. BruksområdeLysmast 0..1
diameter Angir diameter av vegobjektet Enhet: Millimeter Integer 0..1
diameter_Topp Angir diameter for topp lysmast Enhet: Millimeter Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierLysmast 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
ettergivendeMast Angir om mast gir etter ved påkjørsel EttergivendeMast 0..1
FKB_ID Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. CharacterString 0..1
fundamentering Angir hvilken type fundamentering masten har Fundamentering 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet CharacterString 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
overflatebehandling Angir overflatebehandling OverflatebehandlingLysmast 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
RAL_Kode Angir lakkfargekode for mast. Bare aktuelt for lakkerte master CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
totalMastelengde Angir lengde av mast. Enhet: Meter Real 0..1
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeLysmast 0..1
utligger Utligger 0..1
utliggerarmensLengde Lengde på rørarmen som er festet på stolpen og som lampearmaturen er festet på. Enhet: Meter Real 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligLysmast 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_BARDUNSTREVER BardunStrever 3 0..1
NVDB_BOLTAVSTANDFOTPLATE BoltavstandFotplate 25 0..1
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeLysmast 30 0..1
NVDB_DIAMETER Integer 4 0..1
NVDB_DIAMETER_TOPP Integer 3 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierLysmast 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_ETTERGIVENDEMAST EttergivendeMast 30 0..1
NVDB_FKB_ID CharacterString 150 0..1
NVDB_FUNDAMENTERING Fundamentering 25 0..1
NVDB_LEVERANDØR CharacterString 250 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_OVERFLATEBEHANDLING OverflatebehandlingLysmast 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_RAL_KODE CharacterString 10 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_TOTALMASTELENGDE Real 5 0..1
NVDB_TYPE TypeLysmast 50 0..1
NVDB_UTLIGGER Utligger 3 0..1
NVDB_UTLIGGERARMENSLENGDE Real 4 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligLysmast 50 0..1
Name Type English Description
arkivreferanse CharacterString 11671
bardunStrever BardunStrever 4528
boltavstandFotplate BoltavstandFotplate 10017
bruksområde BruksområdeLysmast 10889
diameter Integer 1627
diameter_Topp Integer 10586
driftsmerking CharacterString 3887
eier EierLysmast 9954
eier_Navn CharacterString 10015
etableringsår Integer 10324
ettergivendeMast EttergivendeMast 1662
FKB_ID CharacterString 10972
fundamentering Fundamentering 10016
leverandør CharacterString 1502
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
overflatebehandling OverflatebehandlingLysmast 10587
posisjon Punkt 4838
produktnavn CharacterString 10019
produsent CharacterString 1541
prosjektreferanse CharacterString 11096
RAL_Kode CharacterString 3886
tilleggsinformasjon CharacterString 10888
totalMastelengde Real 1338
type TypeLysmast 1189
utligger Utligger 3895
utliggerarmensLengde Real 10020
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLysmast 9956

Vis Lysmast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11671 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
4528 Bardun/strever BardunStrever 0 ..1
10017 Boltavstand fotplate BoltavstandFotplate 0 ..1
10889 Bruksområde BruksområdeLysmast 0 ..1
1627 Diameter Integer 0 ..1
10586 Diameter, topp Integer 0 ..1
3887 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
9954 Eier EierLysmast 0 ..1
10015 Eier, navn CharacterString 0 ..1
10324 Etableringsår Integer 0 ..1
1662 Ettergivende mast EttergivendeMast 0 ..1
10972 FKB_ID CharacterString 0 ..1
10016 Fundamentering Fundamentering 0 ..1
1502 Leverandør CharacterString 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
10587 Overflatebehandling OverflatebehandlingLysmast 0 ..1
4838 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10019 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1541 Produsent CharacterString 0 ..1
11096 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
3886 RAL-kode CharacterString 0 ..1
10888 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
1338 Total mastelengde Real 0 ..1
1189 Type TypeLysmast 0 ..1
3895 Utligger Utligger 0 ..1
10020 Utliggerarmens lengde Real 0 ..1
9956 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligLysmast 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Lysmast 0..* Er del av Belysningspunkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Lysmast 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Lysmast 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0