Busker 511

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeBusker 0..1
areal Angir samlet areal Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
antall Angir hvor mange forekomster som er representert Enhet: Stykker Integer 0..1
løvfellendeVintergrønne Angir om buskene er løvfellende eller ikke LøvfellendeVintergrønne 0..1
høyde_GjSnitt Angir gjennomsnittlig egenhøyde for hele vegobjektet Enhet: Meter Real 0..1
norskNavn Angir norsk navn på busker CharacterString 0..1
botaniskNavn Angir botanisk navn på busker CharacterString 0..1
sortHerkomst Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse. CharacterString 0..1
plantetidspunkt Angir hvilket år området med busker ble etablert Integer 0..1
sluttdatoForGarantitid Angir sluttdato for garantitid Date 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon som kan være av betydning mhp. skjøtsel/ drift, f.eks. høydemeter på buskfelt på over 2 meters høyde CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierBusker 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligBusker 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer vegobjektet. Benyttes fortrinnsvis for frittstående busker. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Aktuelt for langstrakte buskfelt Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
planteomgivelser Angir hva som omgir plantene Planteomgivelser 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeBusker 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_ANTALL Integer 5 0..1
NVDB_LØVFELLENDEVINTERGRØNNE LøvfellendeVintergrønne 20 0..1
NVDB_HØYDE_GJSNITT Real 3 0..1
NVDB_NORSKNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_BOTANISKNAVN CharacterString 100 0..1
NVDB_SORTHERKOMST CharacterString 100 0..1
NVDB_PLANTETIDSPUNKT Integer 4 0..1
NVDB_SLUTTDATOFORGARANTITID Date 8 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierBusker 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligBusker 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_PLANTEOMGIVELSER Planteomgivelser 50 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeBusker 4131
areal Integer 4144
antall Integer 4139
løvfellendeVintergrønne LøvfellendeVintergrønne 4157
høyde_GjSnitt Real 4159
norskNavn CharacterString 4498
botaniskNavn CharacterString 4499
sortHerkomst CharacterString 9967
plantetidspunkt Integer 10280
sluttdatoForGarantitid Date 10563
tilleggsinformasjon CharacterString 10186
prosjektreferanse CharacterString 11145
eier EierBusker 10872
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBusker 4505
posisjon Punkt 10726
senterlinje Kurve 5013
område Flate 8892
planteomgivelser Planteomgivelser 4506
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Busker i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4131 Type TypeBusker 0 ..1
4144 Areal Integer 0 ..1
4139 Antall Integer 0 ..1
4157 Løvfellende/Vintergrønne LøvfellendeVintergrønne 0 ..1
4159 Høyde, gj.snitt Real 0 ..1
4498 Norsk navn CharacterString 0 ..1
4499 Botanisk navn CharacterString 0 ..1
9967 Sort/herkomst CharacterString 0 ..1
10280 Plantetidspunkt Integer 0 ..1
10563 Sluttdato for garantitid Date 0 ..1
10186 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11145 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10872 Eier EierBusker 0 ..1
4505 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligBusker 0 ..1
10726 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
5013 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8892 Geometri, flate Flate 0 ..1
4506 Planteomgivelser Planteomgivelser 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av Busker 0..* Er del av Trafikkdeler 0..1
assosiasjon Har Busker 0..* Tilhører Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Busker 0..1
assosiasjon Består av Busker 0..* Er del av Trafikkøy 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0