ØdometerLabProsedyre OedometerLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

prøven bygges inn i en stålring som siden plasseres i en prøverigg, i riggen belastes endeflaten av prøven mens sammenpressingen leses av på deformasjonsmåleren. Merknad: Dette er den mest vanlige metoden for å bestemme stivhet av jord. Det er flere subtyper avhengig av hvordan belastningen blir påført prøven.
the sample is placed in a steel ring which is located in a test rig, the sample is loaded and the compression is read off from the deformation gauge. There are several subtypes depending on how the weight on the sample is loaded.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ødometerLabMetode prosedyrer for bestemmelse av deformasjonsegenskaper for en-dimensjonal tøyningstilstand ØdometerLabMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
ØdometerLabMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
ødometerLabMetode ØdometerLabMetode procedure for determination deformation properties for one-dimensional strain conditions

Vis ØdometerLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ØdometerLabMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon ØdometerLabProsedyre ødometerObservasjon Ødometer 0..*
arv subtype ØdometerLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab