TypeVegkant 9989

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
tørrengvegkant Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.
frisk_FuktigHøgstaudeVegkant Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.
nordligAlpinVegkant Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter.
fukteng_VåtengVegkant Vegkanter rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg.
annenTypeVegkant Vegkant som ikke passer i de beskrevne typene. Spesiefiser type og/eller beskrivelse i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"
Verdi Navn Beskrivelse
tørrengvegkant Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.
frisk_FuktigHøgstaudeVegkant Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.
nordligAlpinVegkant Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter.
fukteng_VåtengVegkant Vegkanter rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg.
annenTypeVegkant Vegkant som ikke passer i de beskrevne typene. Spesiefiser type og/eller beskrivelse i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"
Name Type English Description
tørrengvegkant 16217
frisk_FuktigHøgstaudeVegkant 16218
nordligAlpinVegkant 16219
fukteng_VåtengVegkant 16220
annenTypeVegkant 16254

Vis TypeVegkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16217 Tørrengvegkant 0 ..1
16218 Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant 0 ..1
16219 Nordlig/alpin vegkant 0 ..1
16220 Fukteng-våteng vegkant 0 ..1
16254 Annen type vegkant 0 ..1