TypeVegkant 9989 NVDB_TYPEVEGKANT

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annen type vegkant Vegkant som ikke passer i de beskrevne typene. Spesifiser type og/eller beskrivelse i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad". Annen type vegkant
Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik. Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant
Fukteng-våteng vegkant Vegkanter rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg. Fukteng-våteng vegkant
Nordlig/alpin vegkant Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter. Nordlig/alpin vegkant
Tørrengvegkant Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli. Tørrengvegkant
Verdi Navn Beskrivelse
Annen type vegkant Vegkant som ikke passer i de beskrevne typene. Spesifiser type og/eller beskrivelse i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad".
Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant Urterik utforming, ofte dominert av høgstauder og halvgras. Opptrer normalt på veldrenert og frisk mark, men kan også finnes på moderat tørkeutsatt og sesongfuktig mark. Næringsstatus varierer fra næringsfattig til noe næringsrik.
Fukteng-våteng vegkant Vegkanter rik sumpvegetasjon eller rikmyrspreg, ofte knyttet til stagnerende vann i veggrøfta, eventuelt frisk til våt fuktmark i grøfta og et stykke oppetter skjæring og fylling. Utformingen utvikles som regel inntil verdifulle våtmarksmiljøer, rik myrkantskog (sumpskog) og rikmyr. Med intakt, blottlagt torvjord i skjæring og grøft, vil kravfulle og konkurransesvake arter fra rikmyr ha mulighet til å etablere seg.
Nordlig/alpin vegkant Utforming basert på naturgeografisk tilhørighet. Typisk består denne utformingen av tørrengpartier i veksling med eller mosikk med friske enger og kildepregete fuktenger og våtenger. Best utviklet på baserik berggrunn med tørrengpreg eller som reinrosehei. Særlig i beitepåvirkede områder opp mot fjellet i øvre deler av dalførene og på fjellovergangene i Sør-Norge kan det være en rik flora av fjellplanter.
Tørrengvegkant Dette er den klassiske artsrike vegkanten med tørrenger og tørrberg på moderat til sterkt tørkeutsatt og veldrenert mark. Typisk med kortvokste urter og gras, gjerne slåttetolerante/slåttebegunstigete arter som blomstrer tidlig og setter frø i løpet av juni og første halvdel av juli.
Name Description Code value
16254 16254
16218 16218
16220 16220
16219 16219
16217 16217

Vis TypeVegkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16254 Annen type vegkant 1 ..1
16218 Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant 1 ..1
16220 Fukteng-våteng vegkant 1 ..1
16219 Nordlig/alpin vegkant 1 ..1
16217 Tørrengvegkant 1 ..1