Skiltplate 96

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Plate med skiltmotiv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ansiktsside_RettetMot Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot. Ansiktsside_RettetMot 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
belysning Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er. BelysningSkiltplate 0..1
bredde_Målt Angir målt (virkelig) bredde av skiltplate. Denne avviker fra beregnet bredde hvis skiltbredden er tilpasset bredden til andre skiltplater inennfor samme skiltpunktet. Enhet: Millimeter Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierSkiltplate 0..1
farge Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge). Farge 0..1
folieklasse Angir folieklasse på skiltplate Folieklasse 0..1
himmelretning Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside Himmelretning 0..1
høyde_Egen Angir vegobjektets egenhøyde. Enhet: Millimeter Integer 0..1
klappskilt Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke. Klappskilt 0..1
leverandør Angir navn på firma som har levert vegobjektet Leverandør 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
oppsettingsdato Angir dato da vegobjektet ble satt opp første gang. Date 0..1
plasseringskode Angir plasseringskode for skiltplate i skiltpunkt. Skiltplate som står øverst har lavest nummer, skiltplate som står nederst har høyest verdi. Benytt nummerering 10, 20, 30 i utgangspunktet. Integer 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
refleksleverandør Angir navn på leverandør av refleks Refleksleverandør 0..1
skiftetDato Angir dato når vegobjektet sist ble skiftet. Date 0..1
skiltform Angir hvilken form skiltplaten har Skiltform 0..1
skiltnummer Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050) Skiltnummer 0..1
skiltutforming Benyttes i forbindelse med interface mot skiltmodulen. Til testformål BinærObjekt, TSF 0..1
skiltutforming_Xml Felt for å lagre beskrivelse av innhold på skiltplate på xml-format. Informasjon benyttes av skiltmodul i NVDB/VegReg. Innhold skal kun endres vha skiltmodul CharacterString 0..1
størrelse Angir størrelse av vegobjekt StørrelseSkiltplate 0..1
tekst Gir tekst som er påført skiltplate. Teksten skrives inn etter fast system. Det kan også legges inn informasjon om symboler CharacterString 0..1
tekstSymbolhøyde Angir størrelse på tekst/symbol Enhet: Millimeter TekstSymbolhøyde 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
tosidigPlateMedUlikeMotiv Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene TosidigPlateMedUlikeMotiv 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSkiltplate 0..1
vedtaksnummer Angir vedtaksnummer CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANSIKTSSIDE_RETTETMOT Ansiktsside_RettetMot 50 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_BELYSNING BelysningSkiltplate 50 0..1
NVDB_BREDDE_MÅLT Integer 5 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_EIER EierSkiltplate 50 0..1
NVDB_FARGE Farge 50 0..1
NVDB_FOLIEKLASSE Folieklasse 30 0..1
NVDB_HIMMELRETNING Himmelretning 4 0..1
NVDB_HØYDE_EGEN Integer 4 0..1
NVDB_KLAPPSKILT Klappskilt 3 0..1
NVDB_LEVERANDØR Leverandør 50 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_OPPSETTINGSDATO Date 8 0..1
NVDB_PLASSERINGSKODE Integer 2 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 200 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_REFLEKSLEVERANDØR Refleksleverandør 50 0..1
NVDB_SKIFTETDATO Date 8 0..1
NVDB_SKILTFORM Skiltform 50 0..1
NVDB_SKILTNUMMER Skiltnummer 100 0..1
NVDB_SKILTUTFORMING BinærObjekt, TSF 0..1
NVDB_SKILTUTFORMING_XML CharacterString 1500 0..1
NVDB_STØRRELSE StørrelseSkiltplate 50 0..1
NVDB_TEKST CharacterString 500 0..1
NVDB_TEKSTSYMBOLHØYDE TekstSymbolhøyde 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_TOSIDIGPLATEMEDULIKEMOTIV TosidigPlateMedUlikeMotiv 3 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSkiltplate 50 0..1
NVDB_VEDTAKSNUMMER CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
ansiktsside_RettetMot Ansiktsside_RettetMot 1894
arkivnummer CharacterString 9154
belysning BelysningSkiltplate 1879
bredde_Målt Integer 1328
driftsmerking CharacterString 10479
eier EierSkiltplate 11826
farge Farge 1294
folieklasse Folieklasse 1921
himmelretning Himmelretning 1897
høyde_Egen Integer 1588
klappskilt Klappskilt 8828
leverandør Leverandør 1494
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
oppsettingsdato Date 2108
plasseringskode Integer 5128
posisjon Punkt 4795
produktnavn CharacterString 11861
prosjektreferanse CharacterString 11079
refleksleverandør Refleksleverandør 1893
skiftetDato Date 2107
skiltform Skiltform 1892
skiltnummer Skiltnummer 5530
skiltutforming BinærObjekt, TSF 5218
skiltutforming_Xml CharacterString 9935
størrelse StørrelseSkiltplate 1970
tekst CharacterString 1910
tekstSymbolhøyde TekstSymbolhøyde 1912
tilleggsinformasjon CharacterString 11536
tosidigPlateMedUlikeMotiv TosidigPlateMedUlikeMotiv 9484
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkiltplate 8064
vedtaksnummer CharacterString 1890

Vis Skiltplate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1894 Ansiktsside, rettet mot Ansiktsside_RettetMot 0 ..1
9154 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
1879 Belysning BelysningSkiltplate 0 ..1
1328 Bredde, målt Integer 0 ..1
10479 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11826 Eier EierSkiltplate 0 ..1
1294 Farge Farge 0 ..1
1921 Folieklasse Folieklasse 0 ..1
1897 Himmelretning Himmelretning 0 ..1
1588 Høyde, egen Integer 0 ..1
8828 Klappskilt Klappskilt 0 ..1
1494 Leverandør Leverandør 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
2108 Oppsettingsdato Date 0 ..1
5128 Plasseringskode Integer 0 ..1
4795 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
11861 Produktnavn CharacterString 0 ..1
11079 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
1893 Refleksleverandør Refleksleverandør 0 ..1
2107 Skiftet dato Date 0 ..1
1892 Skiltform Skiltform 0 ..1
5530 Skiltnummer Skiltnummer 0 ..1
5218 Skiltutforming BinærObjekt, TSF 0 ..1
9935 Skiltutforming, xml CharacterString 0 ..1
1970 Størrelse StørrelseSkiltplate 0 ..1
1910 Tekst CharacterString 0 ..1
1912 Tekst-/Symbolhøyde TekstSymbolhøyde 0 ..1
11536 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9484 Tosidig plate med ulike motiv TosidigPlateMedUlikeMotiv 0 ..1
8064 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkiltplate 0 ..1
1890 Vedtaksnummer CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av Skiltplate 0..* Er del av Skiltpunkt 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Skiltplate 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Skiltplate 0..1
assosiasjon Har Skiltplate 0..* Tilhører Omkjøringsruteinnsats_Punkt 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skiltplate 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0