Kollektivknutepunkt 42

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på kollektivknutepunktet CharacterString 0..1
nivå Angir hvilket nivå kollektivknutepunktet tilhører Nivå 0..1
gjelderBuss Angir om kollektivknutepunktet benyttes av buss GjelderBuss 0..1
gjelderTrikkBybane Angir omkollektivknutepunktet benyttes av trikk/bybane GjelderTrikkBybane 0..1
NSR_Stopplace_ID Unik ID som refererer til Stopplace (stoppested) i Nasjonalt stoppestedsregister (NSR). Benytes for datautveksling mellom NVDB og NSR CharacterString 0..1
gjelderTog Angir om kollektivknutepunktet benyttes av tog GjelderTog 0..1
gjelderRutebåt Angir om kollektivknutepunktet benyttes av rutebåt GjelderRutebåt 0..1
gjelderFerje Angir om kollektivknutepunktet benyttes av ferje GjelderFerje 0..1
gjelderFly Angir om kollektivknutepunktet benyttes av fly GjelderFly 0..1
gjelderDrosje Angir om kollektivknutepunktet benyttes av drosje GjelderDrosje 0..1
antallStoppunkt_Test Angir hvor mange stoppunkt det er knyttet til kollektivknutepunktet Integer 0..1
venterom Angir om det er venterom i tilknytning til kollektivknutepunktet VenteromKollektivknutepunkt 0..1
toalett_Test Angir om det er offentlig toalett i tilknytning til kollektivknutepunktet, og om det eventuelt er tilgjengelig for forflytningshemmede Toalett_Test 0..1
billettsalg Angir om det er billettsalg i tilknytning til kollektivknutepunktet Billettsalg 0..1
sykkelparkering_Test Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunktet Sykkelparkering_Test 0..1
parkering_Test Angir om det er parkeringsplass i tilknytning til kollektivknutepunktet Parkering_Test 0..1
parkeringForForflytningshemmede_Test Angir om det er parkering for forflytningshemmede i tilknytning til kollektivknutepunktet ParkeringForForflytningshemmede_Test 0..1
sistVerifisert Angir data for når egenskapene sist var verifisert Date 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKollektivknutepunkt 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 30 0..1
NVDB_NIVÅ Nivå 30 0..1
NVDB_GJELDERBUSS GjelderBuss 3 0..1
NVDB_GJELDERTRIKKBYBANE GjelderTrikkBybane 3 0..1
NVDB_NSR_STOPPLACE_ID CharacterString 10 0..1
NVDB_GJELDERTOG GjelderTog 3 0..1
NVDB_GJELDERRUTEBÅT GjelderRutebåt 3 0..1
NVDB_GJELDERFERJE GjelderFerje 3 0..1
NVDB_GJELDERFLY GjelderFly 3 0..1
NVDB_GJELDERDROSJE GjelderDrosje 3 0..1
NVDB_ANTALLSTOPPUNKT_TEST Integer 2 0..1
NVDB_VENTEROM VenteromKollektivknutepunkt 20 0..1
NVDB_TOALETT_TEST Toalett_Test 20 0..1
NVDB_BILLETTSALG Billettsalg 30 0..1
NVDB_SYKKELPARKERING_TEST Sykkelparkering_Test 3 0..1
NVDB_PARKERING_TEST Parkering_Test 3 0..1
NVDB_PARKERINGFORFORFLYTNINGSHEMMEDE_TEST ParkeringForForflytningshemmede_Test 3 0..1
NVDB_SISTVERIFISERT Date 8 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierKollektivknutepunkt 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt 30 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 1075
nivå Nivå 10588
gjelderBuss GjelderBuss 2026
gjelderTrikkBybane GjelderTrikkBybane 10596
NSR_Stopplace_ID CharacterString 10956
gjelderTog GjelderTog 2027
gjelderRutebåt GjelderRutebåt 2028
gjelderFerje GjelderFerje 10256
gjelderFly GjelderFly 10598
gjelderDrosje GjelderDrosje 2029
antallStoppunkt_Test Integer 10592
venterom VenteromKollektivknutepunkt 10593
toalett_Test Toalett_Test 1803
billettsalg Billettsalg 10594
sykkelparkering_Test Sykkelparkering_Test 10595
parkering_Test Parkering_Test 1814
parkeringForForflytningshemmede_Test ParkeringForForflytningshemmede_Test 10597
sistVerifisert Date 10591
etableringsår Integer 10317
tilleggsinformasjon CharacterString 11562
prosjektreferanse CharacterString 11470
eier EierKollektivknutepunkt 10589
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt 10590
posisjon Punkt 4749
senterlinje Kurve 9430
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Kollektivknutepunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1075 Navn CharacterString 0 ..1
10588 Nivå Nivå 0 ..1
2026 Gjelder buss GjelderBuss 0 ..1
10596 Gjelder trikk/bybane GjelderTrikkBybane 0 ..1
10956 NSR_Stopplace_ID CharacterString 0 ..1
2027 Gjelder tog GjelderTog 0 ..1
2028 Gjelder rutebåt GjelderRutebåt 0 ..1
10256 Gjelder ferje GjelderFerje 0 ..1
10598 Gjelder fly GjelderFly 0 ..1
2029 Gjelder drosje GjelderDrosje 0 ..1
10592 Antall stoppunkt (test) Integer 0 ..1
10593 Venterom VenteromKollektivknutepunkt 0 ..1
1803 Toalett (test) Toalett_Test 0 ..1
10594 Billettsalg Billettsalg 0 ..1
10595 Sykkelparkering (test) Sykkelparkering_Test 0 ..1
1814 Parkering (test) Parkering_Test 0 ..1
10597 Parkering for forflytningshemmede (test) ParkeringForForflytningshemmede_Test 0 ..1
10591 Sist verifisert Date 0 ..1
10317 Etableringsår Integer 0 ..1
11562 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11470 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10589 Eier EierKollektivknutepunkt 0 ..1
10590 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt 0 ..1
4749 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9430 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Kollektivknutepunkt 0..1
assosiasjon assosiertHoldeplassutrustning AbstraktHoldeplassutrustning 0..* Kollektivknutepunkt 0..1
arv subtype Kollektivknutepunkt supertype AbstraktKollektivknutepunkt
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0