Kantklippareal 301

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla "breddemåling".
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
klippebredde_Faktisk Angir skrå bredde på området som faktisk skal klippes. Enhet: Meter Integer 0..1
klippebredde_Kvalitet Angir kvalitet på verdier for "Klippebredde, faktisk" og ev. "Klippebredde, krav" Enhet: Meter Klippebredde_Kvalitet 0..1
kantklipp_AnbefaltIntervall Gir anbefaling for hvor ofte det bør foretas kantklipp. Kantklipp_AnbefaltIntervall 0..1
areal Angir areal av vegobjekttype Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
klippebredde_Krav Angir hvor langt ut fra vegkant,målt horisontalt, det er krav om å klippe. Enhet: Meter Integer 0..1
tilleggsinformasjon Informasjon av varig karakter som har betydning for kantklipp CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKantklippareal 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligKantklippareal 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_KLIPPEBREDDE_FAKTISK Integer 2 0..1
NVDB_KLIPPEBREDDE_KVALITET Klippebredde_Kvalitet 50 0..1
NVDB_KANTKLIPP_ANBEFALTINTERVALL Kantklipp_AnbefaltIntervall 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_KLIPPEBREDDE_KRAV Integer 2 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_EIER EierKantklippareal 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligKantklippareal 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
klippebredde_Faktisk Integer 9969
klippebredde_Kvalitet Klippebredde_Kvalitet 9971
kantklipp_AnbefaltIntervall Kantklipp_AnbefaltIntervall 2382
areal Integer 11312
klippebredde_Krav Integer 9970
tilleggsinformasjon CharacterString 11404
eier EierKantklippareal 10875
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKantklippareal 8088
senterlinje Kurve 4898
område Flate 9136
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Kantklippareal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9969 Klippebredde, faktisk Integer 0 ..1
9971 Klippebredde, kvalitet Klippebredde_Kvalitet 0 ..1
2382 Kantklipp, anbefalt intervall Kantklipp_AnbefaltIntervall 0 ..1
11312 Areal Integer 0 ..1
9970 Klippebredde, krav Integer 0 ..1
11404 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
10875 Eier EierKantklippareal 0 ..1
8088 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKantklippareal 0 ..1
4898 Geometri, linje Kurve 0 ..1
9136 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Breddemåling 0..* Er del av Kantklippareal 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kantklippareal 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kantklippareal 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0