Siktsone 518

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type siktsone det er tale om TypeSiktsone 0..1
tiltak_AnbefaltIntervall Gir anbefaling for hvor ofte og når det bør foretas tiltak. Gjelder areal utenfor kantklipp Tiltak_AnbefaltIntervall 0..1
lengdePrimærveg Angir hvor langt siktsonen strekker seg langs primærvegen Enhet: Meter Integer 0..1
lengdeSekundærveg Angir hvor langt inn i sekundærvegen siktsonen strekker seg Enhet: Meter Integer 0..1
arealInnenforKantklipp Areal innefor vanlig kantklipp som skal driftes spesielt for å sikre god sikt Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
arealUtenforKantklipp Areal utenfor vanlig kantklipp som skal driftes spesielt for å sikre god sikt Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
tilleggsinformasjon Tilleggsinformasjon knyttet til eiendomsforhold, avtaler, innhold eller skjøtsel CharacterString 0..1
arkivnummer_Avtale Gir arkivnummer for avtale med privat eier for område som skal ryddes CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSiktsone 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeSiktsone 50 0..1
NVDB_TILTAK_ANBEFALTINTERVALL Tiltak_AnbefaltIntervall 20 0..1
NVDB_LENGDEPRIMÆRVEG Integer 4 0..1
NVDB_LENGDESEKUNDÆRVEG Integer 4 0..1
NVDB_AREALINNENFORKANTKLIPP Integer 7 0..1
NVDB_AREALUTENFORKANTKLIPP Integer 7 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER_AVTALE CharacterString 250 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSiktsone 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeSiktsone 4165
tiltak_AnbefaltIntervall Tiltak_AnbefaltIntervall 9974
lengdePrimærveg Integer 4561
lengdeSekundærveg Integer 4560
arealInnenforKantklipp Integer 9972
arealUtenforKantklipp Integer 4166
tilleggsinformasjon CharacterString 9975
arkivnummer_Avtale CharacterString 9973
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSiktsone 8116
senterlinje Kurve 5019
område Flate 8896
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Siktsone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4165 Type TypeSiktsone 0 ..1
9974 Tiltak, anbefalt intervall Tiltak_AnbefaltIntervall 0 ..1
4561 Lengde primærveg Integer 0 ..1
4560 Lengde sekundærveg Integer 0 ..1
9972 Areal innenfor kantklipp Integer 0 ..1
4166 Areal utenfor kantklipp Integer 0 ..1
9975 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9973 Arkivnummer, avtale CharacterString 0 ..1
8116 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSiktsone 0 ..1
5019 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8896 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Siktsone 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Siktsone 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Siktsone 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0