Kabel 92

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Elektrisk eller optisk leder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har BruksområdeKabel 0..1
elnummer Angir Elnummer for kabel. For oppslag/søk på elnummer se EFO-basen (https://efobasen.efo.no/) CharacterString 0..1
antall Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Det angis her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker Integer 0..1
produktnavn Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer. CharacterString 0..1
lengde Angir virkelig/målt lengde av vegobjektet. Inkludert Enhet: Meter Real 0..1
lengde_Kart Angir 2D kartlengde for vegobjektet i meter Enhet: Meter Real 0..1
farge Angir hovedfarge til vegobjektet CharacterString 0..1
framføringsveg Angir framføringsveg for kabel Framføringsveg 0..1
utleidTil Angir hvem kabel er utleid til UtleidTil 0..1
utleidTil_Navn Angir navn på leietaker CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
produsent Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks ekstra Informasjon om leverandør, produkt etc. CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierKabel 0..1
eier_Navn Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. CharacterString 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligKabel 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeKabel 50 0..1
NVDB_ELNUMMER CharacterString 15 0..1
NVDB_ANTALL Integer 3 0..1
NVDB_PRODUKTNAVN CharacterString 150 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
NVDB_LENGDE_KART Real 6 0..1
NVDB_FARGE CharacterString 30 0..1
NVDB_FRAMFØRINGSVEG Framføringsveg 50 0..1
NVDB_UTLEIDTIL UtleidTil 40 0..1
NVDB_UTLEIDTIL_NAVN CharacterString 70 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_PRODUSENT CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 255 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierKabel 50 0..1
NVDB_EIER_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligKabel 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeKabel 1274
elnummer CharacterString 11802
antall Integer 2202
produktnavn CharacterString 9759
lengde Real 1327
lengde_Kart Real 9746
farge CharacterString 1293
framføringsveg Framføringsveg 2023
utleidTil UtleidTil 11523
utleidTil_Navn CharacterString 11524
etableringsår Integer 4076
driftsmerking CharacterString 9744
produsent CharacterString 1531
tilleggsinformasjon CharacterString 9748
arkivnummer CharacterString 9743
arkivreferanse CharacterString 11664
prosjektreferanse CharacterString 11077
eier EierKabel 5811
eier_Navn CharacterString 9745
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKabel 8062
senterlinje Kurve 4792
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Kabel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1274 Bruksområde BruksområdeKabel 0 ..1
11802 Elnummer CharacterString 0 ..1
2202 Antall Integer 0 ..1
9759 Produktnavn CharacterString 0 ..1
1327 Lengde Real 0 ..1
9746 Lengde, kart Real 0 ..1
1293 Farge CharacterString 0 ..1
2023 Framføringsveg Framføringsveg 0 ..1
11523 Utleid til UtleidTil 0 ..1
11524 Utleid til, Navn CharacterString 0 ..1
4076 Etableringsår Integer 0 ..1
9744 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
1531 Produsent CharacterString 0 ..1
9748 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
9743 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11664 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11077 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5811 Eier EierKabel 0 ..1
9745 Eier, navn CharacterString 0 ..1
8062 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligKabel 0 ..1
4792 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kabel 0..* Er del av LukketRørgrøft 0..1
assosiasjon Består av Kabel 0..* Er del av Kabelbr_Uten_Stige 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Kabel 0..1
assosiasjon Består av Kabel 0..* Er del av Kabelgrøft 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Kabel 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0