Viltfare 291

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekninger som er skiltet med viltfare
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
art Angir hvilken dyreart som er antatt mest forekommende på strekningen(vises på evt skilting) Art 0..1
beskrivelse Angir øvrig intformasjon om strekning. Kan f.eks være sesongvariasjon, utdyping av hvike arter som er problem, omfang av vilt osv. CharacterString 0..1
lengde Viltfarestrekningens lengde Enhet: Kilometer Real 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierViltfare 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligViltfare 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ART Art 20 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 400 0..1
NVDB_LENGDE Real 5 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierViltfare 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligViltfare 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
art Art 2221
beskrivelse CharacterString 10413
lengde Real 10412
prosjektreferanse CharacterString 11480
eier EierViltfare 8016
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligViltfare 8087
senterlinje Kurve 4890
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Viltfare i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2221 Art Art 0 ..1
10413 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
10412 Lengde Real 0 ..1
11480 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
8016 Eier EierViltfare 0 ..1
8087 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligViltfare 0 ..1
4890 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Siktsone 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av ViltskremmereVarslere 0..* Er del av Viltfare 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Viltfare 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0