Referansestrekning 808

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva streningen primært benyttes til BruksområdeReferansestrekning 1..1
navn Angi navn på strekningen, vanligvis stedsnavn CharacterString 0..1
beskrivelse_Lokalisering Beskriver strekningen, beliggenhet, etc CharacterString 0..1
oppmåltDistanse Angir sist oppmålt lengde/utstrekning Enhet: Meter Real 0..1
merkeStart Beskriver hvordan strekning er merket i start CharacterString 0..1
merkeSlutt Beskriver hvordan strekning er merket i slutt CharacterString 0..1
sistKontrollmålt Dato for siste kontrollmåling Date 0..1
sistKontrollmåltAv Navn på firma/person dom kontrollmålte sist CharacterString 0..1
typeKontrollmåling Angir hvilken type kontrollmåling som er foretatt sist. TypeKontrollmåling 0..1
merknad CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier EierReferansestrekning 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligReferansestrekning 0..1
posisjon Punkt start Punkt 0..1
posisjon Punkt slutt Punkt 0..1
senterlinje Geometri langs referansestrekning (Foreløpig til testformål). Registrert geometri ved kjøring. Benyttes for kontroll Kurve 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE BruksområdeReferansestrekning 30 1..1
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_BESKRIVELSE_LOKALISERING CharacterString 200 0..1
NVDB_OPPMÅLTDISTANSE Real 7 0..1
NVDB_MERKESTART CharacterString 100 0..1
NVDB_MERKESLUTT CharacterString 100 0..1
NVDB_SISTKONTROLLMÅLT Date 8 0..1
NVDB_SISTKONTROLLMÅLTAV CharacterString 30 0..1
NVDB_TYPEKONTROLLMÅLING TypeKontrollmåling 20 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 500 0..1
NVDB_EIER EierReferansestrekning 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligReferansestrekning 20 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT1 Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT2 Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE_TEST Kurve 0..1
Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bruksområde BruksområdeReferansestrekning 9230
navn CharacterString 9231
beskrivelse_Lokalisering CharacterString 9232
oppmåltDistanse Real 9233
merkeStart CharacterString 9234
merkeSlutt CharacterString 9235
sistKontrollmålt Date 9236
sistKontrollmåltAv CharacterString 9237
typeKontrollmåling TypeKontrollmåling 9238
merknad CharacterString 9242
eier EierReferansestrekning 9239
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligReferansestrekning 9240
posisjon Punkt 9241
posisjon Punkt 9243
senterlinje Kurve 11520
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Referansestrekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9230 Bruksområde BruksområdeReferansestrekning 1 ..1
9231 Navn CharacterString 0 ..1
9232 Beskrivelse, lokalisering CharacterString 0 ..1
9233 Oppmålt distanse Real 0 ..1
9234 Merke start CharacterString 0 ..1
9235 Merke slutt CharacterString 0 ..1
9236 Sist kontrollmålt Date 0 ..1
9237 Sist kontrollmålt av CharacterString 0 ..1
9238 Type kontrollmåling TypeKontrollmåling 0 ..1
9242 Merknad CharacterString 0 ..1
9239 Eier EierReferansestrekning 0 ..1
9240 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligReferansestrekning 0 ..1
9241 Geometri, punkt 1 Punkt 0 ..1
9243 Geometri, punkt 2 Punkt 0 ..1
11520 Geometri, linje (test) Kurve 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Referansestrekning 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Referansestrekning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0