Pumpestasjon 210

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på pumpestasjonen CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
driftsmerking Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivreferanse Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_DRIFTSMERKING CharacterString 50 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_ARKIVREFERANSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 9115
etableringsår Integer 10340
driftsmerking CharacterString 10085
tilleggsinformasjon CharacterString 11591
arkivreferanse CharacterString 11675
prosjektreferanse CharacterString 11101
posisjon Punkt 4850
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Pumpestasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9115 Navn CharacterString 0 ..1
10340 Etableringsår Integer 0 ..1
10085 Driftsmerking CharacterString 0 ..1
11591 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11675 Arkivreferanse CharacterString 0 ..1
11101 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4850 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Vannstandsmåler 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Har Pumpestasjon 0..* Tilhører Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Pumpe 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Pumpestasjon 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0