StativForTuristinfo 623

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
materialtype Angir primær materialtype stativet er oppført i MaterialtypeStativForTuristinfo 0..1
areal Angir areal av selve tavlen Enhet: Kvadratmeter Real 0..1
belyst Angir om tavle er belyst eller ikke BelystStativForTuristinfo 0..1
plexiglassUtenpåInfoplater Angir om det er plexiglass utenpå infoplatene PlexiglassUtenpåInfoplater 0..1
antallInfoplater Angir hvor mange infoplater det er på stativet Enhet: Stykker Integer 0..1
stedsangivelse Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn. CharacterString 0..1
fundamentering Angir hvordan stativet er fundamentert FundamenteringStativForTuristinfo 0..1
tak Angir om det er tak over stativet Tak 0..1
festetPå Angir om stativet er festet på vegg etc FestetPå 0..1
overflatebehandling Angir hvilken type overflatebehandling det er på stativet OverflatebehandlingStativForTuristinfo 0..1
beskrivelse Angir beskrivelse knyttet til stativet CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av stativet EierStativForTuristinfo 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligStativForTuristinfo 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_MATERIALTYPE MaterialtypeStativForTuristinfo 30 0..1
NVDB_AREAL Real 4 0..1
NVDB_BELYST BelystStativForTuristinfo 3 0..1
NVDB_PLEXIGLASSUTENPÅINFOPLATER PlexiglassUtenpåInfoplater 3 0..1
NVDB_ANTALLINFOPLATER Integer 1 0..1
NVDB_STEDSANGIVELSE CharacterString 150 0..1
NVDB_FUNDAMENTERING FundamenteringStativForTuristinfo 20 0..1
NVDB_TAK Tak 3 0..1
NVDB_FESTETPÅ FestetPå 20 0..1
NVDB_OVERFLATEBEHANDLING OverflatebehandlingStativForTuristinfo 20 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 150 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierStativForTuristinfo 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligStativForTuristinfo 20 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
materialtype MaterialtypeStativForTuristinfo 5647
areal Real 5648
belyst BelystStativForTuristinfo 5649
plexiglassUtenpåInfoplater PlexiglassUtenpåInfoplater 5650
antallInfoplater Integer 5651
stedsangivelse CharacterString 7909
fundamentering FundamenteringStativForTuristinfo 5654
tak Tak 5655
festetPå FestetPå 5656
overflatebehandling OverflatebehandlingStativForTuristinfo 5657
beskrivelse CharacterString 5658
etableringsår Integer 10363
prosjektreferanse CharacterString 11152
eier EierStativForTuristinfo 5652
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligStativForTuristinfo 5653
posisjon Punkt 6893
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis StativForTuristinfo i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5647 Materialtype MaterialtypeStativForTuristinfo 0 ..1
5648 Areal Real 0 ..1
5649 Belyst BelystStativForTuristinfo 0 ..1
5650 Plexiglass utenpå infoplater PlexiglassUtenpåInfoplater 0 ..1
5651 Antall infoplater Integer 0 ..1
7909 Stedsangivelse CharacterString 0 ..1
5654 Fundamentering FundamenteringStativForTuristinfo 0 ..1
5655 Tak Tak 0 ..1
5656 Festet på FestetPå 0 ..1
5657 Overflatebehandling OverflatebehandlingStativForTuristinfo 0 ..1
5658 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
10363 Etableringsår Integer 0 ..1
11152 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
5652 Eier EierStativForTuristinfo 0 ..1
5653 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligStativForTuristinfo 0 ..1
6893 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av StativForTuristinfo 0..10 Er del av Ferjeleie 0..1
assosiasjon Består av StativForTuristinfo 0..* Er del av Rasteplass 0..1
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av StativForTuristinfo 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0