SkredmagasinFanggrøft 625

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type magasin det er tale om. TypeSkredmagasinFanggrøft 0..1
beskrivelse Kan angi beskrivelse til skredgropen CharacterString 0..1
lengde Lengde av magasinet langs vegretningen Enhet: Meter Real 0..1
bredde Gjennomsnittlig bredde av magasinet på tvers av vegretningen Enhet: Meter Real 0..1
magasinvolum Angir hvor stort volum med masser magasinet kan ta opp Enhet: Kubikkmeter Integer 0..1
dybdeUnderVegkant Høydeforskjell mellom nærmeste vegkant og bunn av magasin Enhet: Meter Real 0..1
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold AdkomstSkredmagasinFanggrøft 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierSkredmagasinFanggrøft 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligSkredmagasinFanggrøft 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeSkredmagasinFanggrøft 20 0..1
NVDB_BESKRIVELSE CharacterString 250 0..1
NVDB_LENGDE Real 6 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_MAGASINVOLUM Integer 6 0..1
NVDB_DYBDEUNDERVEGKANT Real 4 0..1
NVDB_ADKOMST AdkomstSkredmagasinFanggrøft 24 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierSkredmagasinFanggrøft 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligSkredmagasinFanggrøft 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeSkredmagasinFanggrøft 11265
beskrivelse CharacterString 5661
lengde Real 9685
bredde Real 9686
magasinvolum Integer 5660
dybdeUnderVegkant Real 9687
adkomst AdkomstSkredmagasinFanggrøft 9688
etableringsår Integer 9689
tilleggsinformasjon CharacterString 9874
prosjektreferanse CharacterString 11153
eier EierSkredmagasinFanggrøft 9690
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkredmagasinFanggrøft 9691
senterlinje Kurve 6872
område Flate 8902
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis SkredmagasinFanggrøft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11265 Type TypeSkredmagasinFanggrøft 0 ..1
5661 Beskrivelse CharacterString 0 ..1
9685 Lengde Real 0 ..1
9686 Bredde Real 0 ..1
5660 Magasinvolum Integer 0 ..1
9687 Dybde under vegkant Real 0 ..1
9688 Adkomst AdkomstSkredmagasinFanggrøft 0 ..1
9689 Etableringsår Integer 0 ..1
9874 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11153 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9690 Eier EierSkredmagasinFanggrøft 0 ..1
9691 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligSkredmagasinFanggrøft 0 ..1
6872 Geometri, linje Kurve 0 ..1
8902 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av Voll 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av SkredmagasinFanggrøft 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0