Avkjørsel 46

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har Bruksområde 0..1
primæraktivitet Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg Primæraktivitet 0..1
avstandPersonaktivitet Angir korteste avstand fra en avkjørsel til personaktivitet Enhet: Meter Integer 0..1
stigning Angir stigning på vegobjekt Enhet: Forholdstall Real 0..1
bredde Angir fast bredde av vegobjektet, dvs bredde av vegen før utvidelsene ifbm selve krysset. Enhet: Meter Real 0..1
dreneringsforhold Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel Dreneringsforhold 0..1
saksnummer Angir saksnummer til sak i vegeiers arkivsystem som omhandler avkjørselen CharacterString 0..1
vedtak Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen Vedtak 0..1
vedtaksdato Dato da det sist ble gjort vedtak i tilknytning til avkjørsel Date 0..1
kontrollertOgGodkjentdato Dato da ferdig avkjørsel ble kontrollert og godkjent Date 0..1
etableringsår Angir hvilket år avkjørsel ble godkjent Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierAvkjørsel 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligAvkjørsel 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BRUKSOMRÅDE Bruksområde 30 0..1
NVDB_PRIMÆRAKTIVITET Primæraktivitet 40 0..1
NVDB_AVSTANDPERSONAKTIVITET Integer 4 0..1
NVDB_STIGNING Real 5 0..1
NVDB_BREDDE Real 4 0..1
NVDB_DRENERINGSFORHOLD Dreneringsforhold 20 0..1
NVDB_SAKSNUMMER CharacterString 50 0..1
NVDB_VEDTAK Vedtak 30 0..1
NVDB_VEDTAKSDATO Date 8 0..1
NVDB_KONTROLLERTOGGODKJENTDATO Date 8 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_EIER EierAvkjørsel 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligAvkjørsel 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
bruksområde Bruksområde 1256
primæraktivitet Primæraktivitet 1824
avstandPersonaktivitet Integer 1823
stigning Real 1825
bredde Real 1682
dreneringsforhold Dreneringsforhold 1828
saksnummer CharacterString 1822
vedtak Vedtak 10670
vedtaksdato Date 11444
kontrollertOgGodkjentdato Date 11445
etableringsår Integer 10267
tilleggsinformasjon CharacterString 11566
eier EierAvkjørsel 7993
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligAvkjørsel 8056
posisjon Punkt 4753
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Avkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1256 Bruksområde Bruksområde 0 ..1
1824 Primæraktivitet Primæraktivitet 0 ..1
1823 Avstand personaktivitet Integer 0 ..1
1825 Stigning Real 0 ..1
1682 Bredde Real 0 ..1
1828 Dreneringsforhold Dreneringsforhold 0 ..1
1822 Saksnummer CharacterString 0 ..1
10670 Vedtak Vedtak 0 ..1
11444 Vedtaksdato Date 0 ..1
11445 Kontrollert- og godkjentdato Date 0 ..1
10267 Etableringsår Integer 0 ..1
11566 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
7993 Eier EierAvkjørsel 0 ..1
8056 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligAvkjørsel 0 ..1
4753 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Avkjørsel 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Avkjørsel 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0