Naturområde 300

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
aktuellArbeidsoperasjon Angir aktuelt arbeidsoperasjon for området. AktuellArbeidsoperasjon 0..1
areal Angir areal av område som skal ryddes. Enhet: Kvadratmeter Integer 0..1
avstandFraVeg Angir minste avstand mellom veg og vegetasjonsområde. Enhet: Meter Integer 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierNaturområde 0..1
formål Angir formål med å skjøtte området. FormålNaturområde 0..1
hyppighetTiltak Angir hvor ofte tiltak skal gjennomføres HyppighetTiltak 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks hvilken type område dette er CharacterString 0..1
type Angir hvilken type område det er tale om TypeNaturområde 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_AKTUELLARBEIDSOPERASJON AktuellArbeidsoperasjon 50 0..1
NVDB_AREAL Integer 6 0..1
NVDB_AVSTANDFRAVEG Integer 3 0..1
NVDB_EIER EierNaturområde 50 0..1
NVDB_FORMÅL FormålNaturområde 50 0..1
NVDB_HYPPIGHETTILTAK HyppighetTiltak 40 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_TYPE TypeNaturområde 50 0..1
Name Type English Description
aktuellArbeidsoperasjon AktuellArbeidsoperasjon 1243
areal Integer 4080
avstandFraVeg Integer 4559
eier EierNaturområde 10876
formål FormålNaturområde 4667
hyppighetTiltak HyppighetTiltak 9996
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning
område Flate 10566
senterlinje Kurve 4897
tilleggsinformasjon CharacterString 9995
type TypeNaturområde 10565

Vis Naturområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1243 Aktuell arbeidsoperasjon AktuellArbeidsoperasjon 0 ..1
4080 Areal Integer 0 ..1
4559 Avstand fra veg Integer 0 ..1
10876 Eier EierNaturområde 0 ..1
4667 Formål FormålNaturområde 0 ..1
9996 Hyppighet tiltak HyppighetTiltak 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
10566 Geometri, flate Flate 0 ..1
4897 Geometri, linje Kurve 0 ..1
9995 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
10565 Type TypeNaturområde 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av Naturområde 0..* Er del av Grøntanlegg 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Strekning 0..* Er del av Naturområde 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Naturområde 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0