KonusLabProsedyre PressuremeterLabProcedure

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

konus slippes fritt ned i leirprøven og nedtrengningen måles, deretter knas prøven godt før forsøket gjentas på den omrørte prøven. Merknad: Denne metoden brukes når man vil finne skjærfastheten Su for leire både i uomrørt og omrørt tilstand.
cone is released and penetration is measured, the sample is knead/stirred and the test is repeated on the disturbed sample. Note: This method is used when you want to find the shear strenght Su for clay in undisturbed and disturbed condition.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
konusMetode prosedyrer for bestemmelse av udrenert skjærfasthet for uforstyrret og omrørt prøvemateriale ved konusprøving i laboratoriet KonusMetode (kodeliste) 1..1
GeotekniskProsedyreLab
labProsedyreBeskrivelse unikt navn på prosedyre benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
utstyrBeskrivelse beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
utstyrIdentitet identitet på utstyret som er benyttet i laboratorium CharacterString 0..1
operatør beskrivelse av operatør CharacterString 0..1
metodeReferanse angir hvilken standard som er benyttet Eksempel: NS8013 : 1982 CharacterString 1..1
utstyr beskrivelse av utstyr CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
CharacterString 0..1
KonusMetode 1..1
Name Type English Description
labProsedyreBeskrivelse CharacterString unique name of procedure used in the laboratory
utstyrBeskrivelse CharacterString equipmentdescription description of equipment used
utstyrIdentitet CharacterString identity of equipment used in the laboratory
operatør CharacterString description of operator
metodeReferanse CharacterString reference to standard which have been used
utstyr CharacterString description of equipment used
konusMetode KonusMetode procedure for determination of undrained shear strength for undisturbed and remoulded samples by fall cone tests

Vis KonusLabProsedyre i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
KonusMetode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon KonusLabProsedyre konusObservasjon Konus 0..*
arv subtype KonusLabProsedyre supertype GeotekniskProsedyreLab