AnnenBygning OtherBuilding

objekttype

Geovekst Erstattet

bygning som ikke er registrert i matrikkelen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
bygningstype beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. BygningstypeKode (kodeliste) 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 0..1
innmålingsstatus informasjon om datagrunnlaget til omrisset i til bygningen i kartet. Innmålingsstatus (kodeliste) 0..1
DatafangstdatoOpsjonell
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Date 0..1
Fellesegenskaper
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId identifikator som er lokalt unik innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn NB. Denne burde vært samordnet med Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSI-format-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste tilpasningen. CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
- undertype brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs. endringer i registeringsinstruks for et objekt CharacterString 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Date 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene. Oppdateringsdato settes automatisk ved lagring i forvaltningssytemet. DateTime 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. Date 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO Date 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 50 1..1
- UNDERVERSJON CharacterString 50 0..1
VERIFISERINGSDATO Date 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString 255 0..1
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 50 1..1
- KOPIDATO Date 1..1
Flate 1..1
Punkt 0..1
BYGGTYP_NBR BygningstypeKode 3 0..1
Medium 0..1
Innmålingsstatus 0..1
Name Type English Description
datafangstdato Date
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
- undertype CharacterString
verifiseringsdato Date
oppdateringsdato DateTime
informasjon CharacterString
prosesshistorie CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato Date
område Flate Extent
posisjon Punkt
bygningstype BygningstypeKode typeOfBuilding
medium Medium
innmålingsstatus Innmålingsstatus

Vis AnnenBygning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 0 ..1
BygningstypeKode 0 ..1
Medium 0 ..1
Innmålingsstatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning FiktivBygningsavgrensning 0..* AnnenBygning
assosiasjon avgrensning Bygningsavgrensning 0..* AnnenBygning
assosiasjon avgrensning BygningsavgrensningTiltak 0..* AnnenBygning
assosiasjon avgrensning KantUtsnitt 0..* AnnenBygning
assosiasjon avgrensning Bygningsdelelinje 0..* AnnenBygning
arv subtype AnnenBygning supertype DatafangstdatoOpsjonell