Høydebegrensning 591

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skiltaHøyde Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter Real 0..1
typeHinder Angir hvilken type hinder det er tale om TypeHinder 1..1
beregnetHøyde Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter Real 0..1
navn Gir navn tilknyttet høydebegrensning CharacterString 0..1
merknad Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid CharacterString 0..1
bredde Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter Real 0..1
hMinHøyreKant Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter Real 0..1
hMinMidt Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter Real 0..1
hMinVenstreKant Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter Real 0..1
målemetode Angir målemetode som er brukt for å måle høyder Målemetode 0..1
måledato Angir dato når innmåling er gjort Date 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_SKILTAHØYDE Real 3 0..1
NVDB_TYPEHINDER TypeHinder 50 1..1
NVDB_BEREGNETHØYDE Real 5 0..1
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 50 0..1
NVDB_BREDDE Real 5 0..1
NVDB_HMINHØYREKANT Real 5 0..1
NVDB_HMINMIDT Real 5 0..1
NVDB_HMINVENSTREKANT Real 5 0..1
NVDB_MÅLEMETODE Målemetode 20 0..1
NVDB_MÅLEDATO Date 8 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_SENTERLINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
skiltaHøyde Real 5277
typeHinder TypeHinder 5270
beregnetHøyde Real 10247
navn CharacterString 5778
merknad CharacterString 5285
bredde Real 3846
hMinHøyreKant Real 3868
hMinMidt Real 3869
hMinVenstreKant Real 3870
målemetode Målemetode 9490
måledato Date 9489
prosjektreferanse CharacterString 11149
senterlinje Kurve 6924
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Høydebegrensning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5277 Skilta høyde Real 0 ..1
5270 Type hinder TypeHinder 1 ..1
10247 Beregnet høyde Real 0 ..1
5778 Navn CharacterString 0 ..1
5285 Merknad CharacterString 0 ..1
3846 Bredde Real 0 ..1
3868 H-min, høyre kant Real 0 ..1
3869 H-min, midt Real 0 ..1
3870 H-min, venstre kant Real 0 ..1
9490 Målemetode Målemetode 0 ..1
9489 Måledato Date 0 ..1
11149 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
6924 Geometri, linje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Tunnelløp 0..1
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Undergang 0..1
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Skiltportal 0..1
assosiasjon Består av Høydebegrensning 0..* Er del av Skredoverbygg 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Høydebegrensning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0