LandarealFortøyning

objekttype

Kartverket Gyldig

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose berthing.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning GM_Surface 1..1
GenerelleEgenskaperDatakvalitet
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 36 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
Flate GM_Surface 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
datauttaksdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
område GM_Surface extent area over which an object extends

Vis LandarealFortøyning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
GM_Surface 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LandarealFortøyning supertype GenerelleEgenskaperDatakvalitet