Sittegruppe

objekttype

Kartverket Gyldig

Kombinasjon av benk(er) og bord.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adkomstKant Mulig kanthøyde i overgang mellom benkoppstillingsplass og vei oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
adkomstTilgjengelig Angis om adkomst fra vei til sittegruppe er tilgjengelig for alle, dvs. mht stigning, dekke, tilstand dekke og kontrast JaNei (kodeliste) 0..1
armlene Angis om det finnes minst en armlene. JaNei (kodeliste) 0..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type av underlag Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
geometri Geometri Punkt 1..1
helning Helning oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
høydeBenk Avstand mellom bakken og toppen av sete. Angis i cm uten decimal. Integer 0..1
høydeBord Avstand mellom bakken og undersiden av bordplaten. Integer 0..1
ryggstøtte Angis om det finnes ryggstøtte. JaNei (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
utstikkBord Avstand mellom enden av bordplaten og bein til bordet som angir om rullestol kan rulle under bordplaten. Integer 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
ADKOMSTKANT Real 5 0..1
ADKOMSTTILGJENGELIG JaNei 0..1
ARMLENE JaNei 0..1
Dekkefasthet 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Flate Punkt 1..1
HELNING Real 5 0..1
HØYDEBENK Integer 5 0..1
HØYDEBORD Integer 5 0..1
RYGGSTØTTE JaNei 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
UTSTIKKBORD Integer 5 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
adkomstKant Real
adkomstTilgjengelig JaNei
armlene JaNei
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
forbedringsforslag CharacterString
geometri Punkt
helning Real
høydeBenk Integer
høydeBord Integer
ryggstøtte JaNei
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
utstikkBord Integer

Vis Sittegruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Sittegruppe supertype Fellesegenskaper