FellesegenskaperLosmasse

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- målemetodeNavn navn på metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss CharacterString 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 1..1
mediumNavn objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. CharacterString 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
LosmasseGrense
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 0..1
geolPavisningstypeNavn hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen. CharacterString 0..1
temakvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GEOPÅVISNINGTYPE GeolPavisningstype (kodeliste) 2 0..1
GEOPÅVISNINGTYPENAVN CharacterString 150 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet (kodeliste) 14 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet 1..1
MEDIUM Medium 1 1..1
MEDIUMNAVN CharacterString 32 1..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
Name Type English Description
geolPavisningstype GeolPavisningstype (kodeliste) with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
geolPavisningstypeNavn CharacterString
temakvalitet TemaKvalitet (kodeliste)
datauttaksdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet
medium Medium
mediumNavn CharacterString
opphav CharacterString

Vis FellesegenskaperLosmasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 0 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1
Medium 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Dataavgrensning supertype FellesegenskaperLosmasse
arv subtype FellesegenskaperLosmasse supertype LosmasseGrense
arv subtype GeolAvgrLinje supertype FellesegenskaperLosmasse