Adresse

objekttype

Kartverket Gyldig

Matrikkelforskriften § 2d definerer den offisielle adressen som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsendring, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. I den offisielle adressen vil bruksenhetsnummer (for bolig eller annen bruksenhet) inngå når dette er nødvendig for å oppnå unik adresse.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
representasjonspunkt Representasjonspunkt for adressen. Angir normalt atkomsten til en bygning, bolig eller andre objekter og steder. Merknad: Dersom en adresse kun gjelder en bygning med en adresse, plasseres punktet innenfor bygningens omriss like ved inngang /atkomst. Det samme gjelder dersom det er knyttet flere adresser til flere innganger/atkomster til en bygning. Adressepunktene plasseres like ved de respektive innganger/atkomster innenfor bygningens omriss. For bygg med altangang eller svalgang med atkomst til den enkelte bolig via utvendig atkomsttrapp, plasseres adressepunktet i trapp nærmest terrengnivå For ubebygde eiendommer verifiseres det at punktet er innenfor teigen og ved atkomst. Punkt 1..1
adressetilleggsnavn Nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning eller grend brukt som del av den offisielle adressen Merknad: Eier kan kreve og kommunen kan tildele adressetilleggsnavn til en offisiell adresse etter vilkår i matrikkelforskriften § 54 og § 55. Hvilken regel den er tildelt etter skal registreres i matrikkelen (adressetilleggsnavnkilde) CharacterString 0..1
adressetilleggsnavnKilde opprinnelsen til adressetilleggsnavnet (§§ 54 og 55 i matrikkelforskriften) AdressetilleggsnavnKildeKode (kodeliste) 0..1
kortnavn en forkortelse av matrikkeladressenavnet dersom dette er på over 25 tegn. Hvis adressetilleggsnavnet er på 25 tegn eller mindre vil kortAdressetilleggsnavn inneholde det samme navnet Merknad: Skal alltid brukes ved utveksling av data med andre systemer. CharacterString 0..1
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn navn (norsk) på en kommune CharacterString 1..1
grunnkrets adressens knytning til grunnkrets. Grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser. GrunnkretsId (datatype) 1..1
- grunnkretsnummer består av 8 siffer, hvor de fire første er kommunenummer, de to neste er delområdenummer og de to siste angir grunnkrets Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB, og er den offisielle listen over grunnkretser. CharacterString 1..1
- grunnkretsnavn offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB CharacterString 0..1
valgkrets adressens knytning til valgkrets, valgkretsene har som formål å være en hensiktsmessig inndeling av kommuner ved valg, bl.a. for at velgerne ikke skal få for stor avstand til valglokalet Merknad: Inndelingen skal ivareta administrative formål, men har også i en viss grad blitt nyttet til å samle inn statistikk for planleggingsformål. ValgkretsId (datatype) 1..1
- valgkretsnummer løpenummer innenfor valgkretsens kommune CharacterString 1..1
- valgkretsnavn navn til valgkrets CharacterString 0..1
postnummerområde adressens knytning til postnummerområde, geografisk område med felles postnummer, og en underinndeling av postområde PostnummerområdeId (datatype) 1..1
- postnummer firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed. CharacterString 1..1
- poststed navn på poststed i henhold til Postens egne lister CharacterString 0..1
tettsted adressens tilknytning til tettsted, område hvor det bor minst 200 personer, og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter (SSB) Merknad: Hussamlinger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. TettstedId (datatype) 0..1
- tettstednummer består av en 4-sifret kode Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. CharacterString 1..1
- tettstednavn navn på tettsted bestemt av SSB CharacterString 0..1
sokn adressens kobling til sokn, den minste geistlige enheten og bestyres av en sokneprest Merknad: Folket som er medlem i Den norske kirke og bosatt innenfor et sokn betegnes som menighet. SokneId (datatype) 1..1
- soknenummer unik identifikasjon av et sokn i form av 8-sifre Merknad: De to første siffer står for bispedømme, to neste for prosti, to neste for prestegjeld (utgått, men inngår i nummerering) og to siste for sokn. CharacterString 0..1
- organisasjonsnummer entydig identifisering av foretak i Brønnøysundregisteret Integer 1..1
- soknenavn navn på soknet CharacterString 0..1
bruksenhetsnummerTekst Del av offisiell adresse (bruksenhetsnummer) til en bruksenhet, f.eks en leilighet i flerboligbygg. Merknad: Bokstaven og de to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre mot høyre. Eksempel: "H0102", "K0101" CharacterString 0..*
adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger, - og uten eventuelle adressetilleggsnavn Vegadresse: <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "Fjellvegen 2B" eller "12/4" "Storgata 3" eller "12/5/3-2" CharacterString 1..1
adresseTekst Del av offisiell adresse, men uten bruksenhetsnummer for adresser som ligger til bruksenheter/boliger Vegadresse: <ev adressetilleggsnavn>, <adressenavn> <nummer><ev bokstav> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Matrikkeladresse: <ev adressetilleggsnavn>, <gardsnummer>/<bruksnummer>/<ev festenummer>-<ev undernummer> ev= hvis fins. Hvis ikke skal formateringstegn utgå foran/bak. Eksempel: "Storgata 2B" eller "123/4-2" Der det i tillegg er adressetilleggsnavn: "Haugen, Storgata 2B" eller "Midtgard, 123/4-2" Merknad: Adressene er unike innenfor en kommune. CharacterString 1..1
adressetype forteller om adressen er en vegadresse eller en matrikkeladresse ("Storgata 10", eller "23/1") Merknad: Til hjelp i tjenester Adressetype (kodeliste) 1..1
matrikkelnummerAdresse entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7e Merknad: Her hentes matrikkelnummer fra adressens link til matrikkelenhet i matrikkelsystemet, dvs ikke ned på seksjonsnivå Matrikkelnummer (datatype) 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- gardsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
uuidAdresse Objektidentifikator realisert som UUID, forvaltet av matrikkelsystemet CharacterString 1..1
SOSI_ObjektAdresse
identifikasjonAdresse unik identifikasjon av et objekt IdentifikasjonAdresse (datatype) 1..1
- adresseId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 1..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IdentifikasjonAdresse (datatype) 1..1
- ADRESSEID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
STED_VERIF Boolean 1..1
Punkt 1..1
ADRESSETILLEGGSNAVN CharacterString 100 0..1
ADRESSETILLEGGSNAVNKILDE AdressetilleggsnavnKildeKode 0..1
KORTNAVN CharacterString 25 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 1..1
KOMMUNENAVN CharacterString 50 1..1
GrunnkretsId 1..1
ValgkretsId 1..1
PostnummerområdeId 1..1
TettstedId 0..1
SokneId 1..1
BRUKSENHETSNUMMERTEKST CharacterString 5 0..*
ADRESSETEKST_UTENADRTILLEGGSNAVN CharacterString 300 1..1
ADRESSETEKST CharacterString 300 1..1
ADRESSETYPE Adressetype 1..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 1..1
UUIDADRESSE CharacterString 36 1..1
Name Type English Description
identifikasjonAdresse IdentifikasjonAdresse (datatype)
- adresseId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime
stedfestingVerifisert Boolean
representasjonspunkt Punkt
adressetilleggsnavn CharacterString
adressetilleggsnavnKilde AdressetilleggsnavnKildeKode
kortnavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer
kommunenavn CharacterString
grunnkrets GrunnkretsId
valgkrets ValgkretsId
postnummerområde PostnummerområdeId
tettsted TettstedId
sokn SokneId
bruksenhetsnummerTekst CharacterString
adresseTekstUtenAdressetilleggsnavn CharacterString
adresseTekst CharacterString
adressetype Adressetype
matrikkelnummerAdresse Matrikkelnummer
uuidAdresse CharacterString

Vis Adresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
AdressetilleggsnavnKildeKode 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Kommunenummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
GrunnkretsId 1 ..1
ValgkretsId 1 ..1
PostnummerområdeId 1 ..1
TettstedId 0 ..1
SokneId 1 ..1
CharacterString 0 ..*
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Adressetype 1 ..1
Matrikkelnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon adresse Adresse 1 atkomstpunkt Atkomst 0..*
assosiasjon adressebruksenhet FullstendigAdresse 1..* Adresse
arv subtype Adresse supertype SOSI_ObjektAdresse
arv subtype Matrikkeladresse supertype Adresse
arv subtype Vegadresse supertype Adresse
Navn Beskrivelse
kretstype /*kun en av hver kretstype/subklasse*/ inv: self.krets-&gt;forAll(k | (k.oclIsTypeOf(Grunnkrets)-&gt;size() &lt;=1) AND (k.oclIsTypeOf(Kirkesogn)-&gt;size() &lt;=1) AND (k.oclIsTypeOf(Postnummerområde)-&gt;size() &lt;=1) AND (k.oclIsTypeOf(Tettsted)-&gt;size() &lt;=1) AND (k.oclIsTypeOf(Valgkrets)-&gt;size() &lt;=1) AND (k.oclIsTypeOf(KommunalKrets)-&gt;size() &lt;=1))