Vegstandard 541

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Angir standard på vegstrekning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
statusår Angir statusår Integer 0..1
bruker Angir brukerinitialer i vdb ( NVDB ) CharacterString 0..1
registreringsdato Angir når data er registrert Date 0..1
standardklasse Vegnormalenes inndeling i klasser på vegnettet, inkl. gsv. StandardklasseVegstandard 0..1
standardÅDT Angir ÅDT Integer 0..1
standard_Samlet_Beregnet Angir samlet standard Standard_Samlet_Beregnet 0..1
standard_Samlet_Korrigert Angir korrigert samlet standard Standard_Samlet_Korrigert 0..1
standard_Vegbredde Relatert til vegnormalenes definisjoner Standard_Vegbredde 0..1
standard_Horisontalkurvatur Relatert til strekningssammenligning i henhold til Håndbok om stamvegsutredning. Kurvatur framskaffes vha KurvGen. Standard_Horisontalkurvatur 0..1
standard_Stigning Relatert til maksimal stigning over en gitt lengde Standard_Stigning 0..1
standard_GåendeSyklende Relatert til tilbud ( ruter ) for gående/syklende i og utenom tettsted. Standard_GåendeSyklende 0..1
standard_FriHøyde Relatert til fast fri høgde for 50 meters strekning. Standard_FriHøyde 0..1
standard_Høyfjell Relatert til data om kolonnekjøring Standard_Høyfjell 0..1
standard_Rasfare Relatert til rasutsatte strekninger, dokumentert i internrapport nr 2186 Standard_Rasfare 0..1
standard_FaktiskBæreevne Bæreevne relatert til levetidsfaktor hentet ut fra PMS. Forhold mellom funksjonell dekkelevetid og normert dekkelevetid ( Håndbok N200 (018) Vegbygging ) Standard_FaktiskBæreevne 0..1
standard_StamvegGjennomTettbebyggelse Relatert til definisjoner gitt i håndbok for stamveger 2002 Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse 0..1
standard_Skadegradstetthet Relatert til sikkerhetsklasser etter forventet skadegradstetthet ( SGT ) Standard_Skadegradstetthet 0..1
standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel Relatert til sikkerhetsutstyr i HB N500 (021) Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel 0..1
standard_Støy_Totalt Samlet støy relatert til 500 meters strekninger ( Omfatter 5 deltema om støy ) Standard_Støy_Totalt 0..1
standard_PM10 Svevestøv, relatert til døgnmiddelkonsentrasjon Standard_PM10 0..1
standard_NO2 Nitrogendioksyd, relatert til timemiddelkonsentrasjon Standard_NO2 0..1
standard_Problemsoner : Relatert til problemsoner definert ved vurdering av landskapsbilde, naturmiljø og kulturmiljø, kalt landskap, helhetsvurdering. Standard_Problemsoner 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_STATUSÅR Integer 4 0..1
NVDB_BRUKER CharacterString 20 0..1
NVDB_REGISTRERINGSDATO Date 8 0..1
NVDB_STANDARDKLASSE StandardklasseVegstandard 2 0..1
NVDB_STANDARDÅDT Integer 6 0..1
NVDB_STANDARD_SAMLET_BEREGNET Standard_Samlet_Beregnet 7 0..1
NVDB_STANDARD_SAMLET_KORRIGERT Standard_Samlet_Korrigert 7 0..1
NVDB_STANDARD_VEGBREDDE Standard_Vegbredde 7 0..1
NVDB_STANDARD_HORISONTALKURVATUR Standard_Horisontalkurvatur 7 0..1
NVDB_STANDARD_STIGNING Standard_Stigning 7 0..1
NVDB_STANDARD_GÅENDESYKLENDE Standard_GåendeSyklende 7 0..1
NVDB_STANDARD_FRIHØYDE Standard_FriHøyde 7 0..1
NVDB_STANDARD_HØYFJELL Standard_Høyfjell 7 0..1
NVDB_STANDARD_RASFARE Standard_Rasfare 7 0..1
NVDB_STANDARD_FAKTISKBÆREEVNE Standard_FaktiskBæreevne 7 0..1
NVDB_STANDARD_STAMVEGGJENNOMTETTBEBYGGELSE Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse 7 0..1
NVDB_STANDARD_SKADEGRADSTETTHET Standard_Skadegradstetthet 7 0..1
NVDB_STANDARD_SIKKERHETSUTSTYR_TUNNEL Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel 7 0..1
NVDB_STANDARD_STØY_TOTALT Standard_Støy_Totalt 7 0..1
NVDB_STANDARD_PM10 Standard_PM10 7 0..1
NVDB_STANDARD_NO2 Standard_NO2 7 0..1
NVDB_STANDARD_PROBLEMSONER Standard_Problemsoner 7 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
statusår Integer 4650
bruker CharacterString 4629
registreringsdato Date 4630
standardklasse StandardklasseVegstandard 4631
standardÅDT Integer 4632
standard_Samlet_Beregnet Standard_Samlet_Beregnet 4633
standard_Samlet_Korrigert Standard_Samlet_Korrigert 4634
standard_Vegbredde Standard_Vegbredde 4635
standard_Horisontalkurvatur Standard_Horisontalkurvatur 4636
standard_Stigning Standard_Stigning 4637
standard_GåendeSyklende Standard_GåendeSyklende 4638
standard_FriHøyde Standard_FriHøyde 4639
standard_Høyfjell Standard_Høyfjell 4640
standard_Rasfare Standard_Rasfare 4641
standard_FaktiskBæreevne Standard_FaktiskBæreevne 4642
standard_StamvegGjennomTettbebyggelse Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse 4643
standard_Skadegradstetthet Standard_Skadegradstetthet 4644
standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel 4645
standard_Støy_Totalt Standard_Støy_Totalt 4646
standard_PM10 Standard_PM10 4647
standard_NO2 Standard_NO2 4648
standard_Problemsoner Standard_Problemsoner 4649
senterlinje Kurve 5041
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Vegstandard i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4650 Statusår Integer 0 ..1
4629 Bruker CharacterString 0 ..1
4630 Registreringsdato Date 0 ..1
4631 Standardklasse StandardklasseVegstandard 0 ..1
4632 Standard ÅDT Integer 0 ..1
4633 Standard, samlet, beregnet Standard_Samlet_Beregnet 0 ..1
4634 Standard, samlet, korrigert Standard_Samlet_Korrigert 0 ..1
4635 Standard, vegbredde Standard_Vegbredde 0 ..1
4636 Standard, horisontalkurvatur Standard_Horisontalkurvatur 0 ..1
4637 Standard, stigning Standard_Stigning 0 ..1
4638 Standard, gående/syklende Standard_GåendeSyklende 0 ..1
4639 Standard, fri høyde Standard_FriHøyde 0 ..1
4640 Standard, høyfjell Standard_Høyfjell 0 ..1
4641 Standard, rasfare Standard_Rasfare 0 ..1
4642 Standard, faktisk bæreevne Standard_FaktiskBæreevne 0 ..1
4643 Standard, stamveg gjennom tettbebyggelse Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse 0 ..1
4644 Standard, skadegradstetthet Standard_Skadegradstetthet 0 ..1
4645 Standard, sikkerhetsutstyr, tunnel Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel 0 ..1
4646 Standard, støy, totalt Standard_Støy_Totalt 0 ..1
4647 Standard, PM10 Standard_PM10 0 ..1
4648 Standard, NO2 Standard_NO2 0 ..1
4649 Standard, problemsoner Standard_Problemsoner 0 ..1
5041 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Vegstandard 0..1
arv subtype Vegstandard supertype AbstraktVegstandard
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0