Skred_VarslingOvervåkning 849

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Område som blir overvåket med hensyn på skred
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeNaturfare Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for TypeNaturfare 0..1
overvåkningstype Angir type overvåkning Overvåkningstype 0..1
varslingPåVeg Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikkanter VarslingPåVeg 0..1
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold AdkomstSkred_VarslingOvervåkning 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPENATURFARE TypeNaturfare 24 0..1
NVDB_OVERVÅKNINGSTYPE Overvåkningstype 40 0..1
NVDB_VARSLINGPÅVEG VarslingPåVeg 24 0..1
NVDB_ADKOMST AdkomstSkred_VarslingOvervåkning 24 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
typeNaturfare TypeNaturfare 9647
overvåkningstype Overvåkningstype 9648
varslingPåVeg VarslingPåVeg 9650
adkomst AdkomstSkred_VarslingOvervåkning 9649
tilleggsinformasjon CharacterString 9875
prosjektreferanse CharacterString 11164
senterlinje Kurve 9652
område Flate 9651
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Skred_VarslingOvervåkning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9647 Type naturfare TypeNaturfare 0 ..1
9648 Overvåkningstype Overvåkningstype 0 ..1
9650 Varsling på veg VarslingPåVeg 0 ..1
9649 Adkomst AdkomstSkred_VarslingOvervåkning 0 ..1
9875 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11164 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9652 Geometri, linje Kurve 0 ..1
9651 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av SkredtekniskObjekt 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Strekning 0..* Er del av Skred_VarslingOvervåkning 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0