Vegbredde 583

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde. Merknad: Vi er i ferd med å gå over til å benytte vegbredde beregnet på grunnlag av FKB-kartdata. Beregnet vegbredde finnes under vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" (VT 838). Vegbredde (VT 583) inneholder mye data som er foreldet. I en overgangsperiode bør VT 838 benyttes der den finnes og VT 583 ellers. Det er også mulig å legge inn målte bredder under VT838.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vegbredde_Totalt Avstand mellom ytterkant skulder. Dersom skulder er asfaltert, er dette avstanden mellom asfaltkantene eller kantstein. Dersom hele/deler av skulder ikke er asfaltert, er dette avstand mellom punktene hvor skulderen knekkes mot grøften. Dersom hver kjøreretning har egen vegreferanse må vegbredde registreres per kjøreretning Real 0..1
dekkebredde Angir total dekkebredde eksklusiv eventuell fysiske trafikkdelere Real 0..1
kjørebanebredde Angir kjørebanebredden som summen av bredden for hver kjørebane. Bredden på hver kjørebane er avstanden mellom midtpunktet på hver av kantlinjene Real 0..1
målemetodeVegbredde Angir hvilken målemetode som er benyttet for å framskaffe bredde MålemetodeVegbredde 0..1
dataopprinnelse Angir hvilke kilde dataene kommer fra DataopprinnelseVegbredde 0..1
datoRegistrert Angir dato for når bredde ble registrert Date 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_VEGBREDDE_TOTALT Real 5 0..1
NVDB_DEKKEBREDDE Real 5 0..1
NVDB_KJØREBANEBREDDE Real 5 0..1
NVDB_MÅLEMETODE MålemetodeVegbredde 50 0..1
NVDB_DATAOPPRINNELSE DataopprinnelseVegbredde 50 0..1
NVDB_DATOREGISTRERT Date 8 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
vegbredde_Totalt Real 5264
dekkebredde Real 5555
kjørebanebredde Real 5556
målemetodeVegbredde MålemetodeVegbredde 5262
dataopprinnelse DataopprinnelseVegbredde 5261
datoRegistrert Date 5260
senterlinje Kurve 6923
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Vegbredde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5264 Vegbredde, totalt Real 0 ..1
5555 Dekkebredde Real 0 ..1
5556 Kjørebanebredde Real 0 ..1
5262 Målemetode MålemetodeVegbredde 0 ..1
5261 Dataopprinnelse DataopprinnelseVegbredde 0 ..1
5260 Dato registrert Date 0 ..1
6923 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Vegbredde 0..1
arv subtype Vegbredde supertype AbstraktVegbredde
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0