Døgnhvileplass 809

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Navn på døgnhvileplass CharacterString 0..1
lokalisertVed Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert LokalisertVed 0..1
antallOppstillingsplasserVogntog Angir hvor mange oppstillingsplasser dimensjonert for vogntog det er tilrettelagt for på døgnhvileplassen. Integer 0..1
skiltetAtkomst Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass SkiltetAtkomst 0..1
kontaktinfo Kotaktinfo til eier/ansvarlig som det er fysisk opplyst om (i form av oppslag etc) på døgnhvileplassen. CharacterString 0..1
driftsansvarlig Angir hvem som er ansvalig for drift av døgnhvileplassen. Det skal angis organisasjon/organisasjonsenhet. CharacterString 0..1
areal_Totalt Angir totalt areal av døgnhvileplass, inkludert kjøreareal, grøntareal, bygninger etc, Integer 0..1
areal_Kjørbart Angir areal av kjørbart område innenfor Døgnhvileplassen Integer 0..1
vaktordning Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området Vaktordning 0..1
kameraovervåkning Angir om det er kameraovervåkning av området Kameraovervåkning 0..1
belysning Angir om plassen er belyst Belysning 0..1
stengtMedBommer Angir om plassen er stengt med bommer. StengtMedBommer 0..1
reserveringssystem Angir om det er mulig å forhåndsreservere plass Reserveringssystem 0..1
systemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet Angir om det er system som melder tilgjengelig kapasitet SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet 0..1
farligGods Angir hvordan det er tilrettelagt for kjøretøy som transporterer farlig gods. FarligGods 0..1
drivstoffyllingsanlegg Angir om det er anlegg for fylling av drivstoff Drivstoffyllingsanlegg 0..1
vaskeplassForTrailere Angir om det er vaskeplass for trailere/vogntog VaskeplassForTrailere 0..1
tilgangTilStrøm Angir om det er tilgang til strøm. F.eks til aggregater og andre formål. TilgangTilStrøm 0..1
gebyrForStrøm Angir hvorvidt det er gebyr for å bruke strøm GebyrForStrøm 0..1
toalett Angir om det er tilgang til toalett Toalett 0..1
dusj Angir om det er tilgang til dusj Dusj 0..1
kiosk Angir om det er kiosk i tilknytning til plassen Kiosk 0..1
kafeteria Angir om det er kafeteria i tilknytning til plassen Kafeteria 0..1
oppholdsrom Angir om det er oppholdsrom for hvilende Oppholdsrom 0..1
trådløstInternett Angir om det er tilgjengelig trådløst internett på stedet. TrådløstInternett 0..1
kollektivtilbudTilSentrum Angir om det er kollektivtilbud til sentrum KollektivtilbudTilSentrum 0..1
gangavstandTilServicetilbud Angir om det er gangavstand til servicetilbud GangavstandTilServicetilbud 0..1
terminalLogistikkområde Angir om lokaliseringen er i et viktig målpunktområde for  godstransport TerminalLogistikkområde 0..1
årligTilskuddFraStatensVegvesen Angir hvor stor årlig bevilgning som tildeles til drift, jfr MOTIV Integer 0..1
merknad Gir mulighet til å angir tilleggsinformasjon CharacterString 0..1
prisnivå Angir hvilket prisnivå tilskudd fra Statens vegvesen (ET 9466) er oppgitt i (Årstall) Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier EierDøgnhvileplass 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser døgnhvileplassen Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_LOKALISERTVED LokalisertVed 30 0..1
NVDB_ANTALLOPPSTILLINGSPLASSERVOGNTOG Integer 3 0..1
NVDB_SKILTETATKOMST SkiltetAtkomst 50 0..1
NVDB_KONTAKTINFO CharacterString 200 0..1
NVDB_DRIFTSANSVARLIG CharacterString 50 0..1
NVDB_AREAL_TOTALT Integer 7 0..1
NVDB_AREAL_KJØRBART Integer 7 0..1
NVDB_VAKTORDNING Vaktordning 30 0..1
NVDB_KAMERAOVERVÅKNING Kameraovervåkning 3 0..1
NVDB_BELYSNING Belysning 3 0..1
NVDB_STENGTMEDBOMMER StengtMedBommer 3 0..1
NVDB_RESERVERINGSSYSTEM Reserveringssystem 3 0..1
NVDB_SYSTEMS_MM_LDERTILGJENGELIGKAPASITET SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet 3 0..1
NVDB_FARLIGGODS FarligGods 30 0..1
NVDB_DRIVSTOFFYLLINGSANLEGG Drivstoffyllingsanlegg 3 0..1
NVDB_VASKEPLASSFORTRAILERE VaskeplassForTrailere 3 0..1
NVDB_TILGANGTILSTRØM TilgangTilStrøm 3 0..1
NVDB_GEBYRFORSTRØM GebyrForStrøm 3 0..1
NVDB_TOALETT Toalett 3 0..1
NVDB_DUSJ Dusj 3 0..1
NVDB_KIOSK Kiosk 3 0..1
NVDB_KAFETERIA Kafeteria 3 0..1
NVDB_OPPHOLDSROM Oppholdsrom 3 0..1
NVDB_TRÅDLØSTINTERNETT TrådløstInternett 3 0..1
NVDB_KOLLEKTIVTILBUDTILSENTRUM KollektivtilbudTilSentrum 3 0..1
NVDB_GANGAVSTANDTILSERVICETILBUD GangavstandTilServicetilbud 3 0..1
NVDB_TERMINALLOGISTIKKOMRÅDE TerminalLogistikkområde 3 0..1
NVDB_ÅRLIGTILSKUDDFRASTATENSVEGVESEN Integer 7 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 250 0..1
NVDB_PRISNIVÅ Integer 4 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierDøgnhvileplass 30 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass 20 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 9245
lokalisertVed LokalisertVed 9246
antallOppstillingsplasserVogntog Integer 9467
skiltetAtkomst SkiltetAtkomst 9247
kontaktinfo CharacterString 9249
driftsansvarlig CharacterString 9251
areal_Totalt Integer 9252
areal_Kjørbart Integer 9253
vaktordning Vaktordning 9262
kameraovervåkning Kameraovervåkning 9263
belysning Belysning 9264
stengtMedBommer StengtMedBommer 9265
reserveringssystem Reserveringssystem 9266
systemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet 9267
farligGods FarligGods 9268
drivstoffyllingsanlegg Drivstoffyllingsanlegg 9269
vaskeplassForTrailere VaskeplassForTrailere 9270
tilgangTilStrøm TilgangTilStrøm 9271
gebyrForStrøm GebyrForStrøm 9272
toalett Toalett 9273
dusj Dusj 9274
kiosk Kiosk 9275
kafeteria Kafeteria 9276
oppholdsrom Oppholdsrom 9277
trådløstInternett TrådløstInternett 9278
kollektivtilbudTilSentrum KollektivtilbudTilSentrum 9279
gangavstandTilServicetilbud GangavstandTilServicetilbud 9280
terminalLogistikkområde TerminalLogistikkområde 9281
årligTilskuddFraStatensVegvesen Integer 9466
merknad CharacterString 9282
prisnivå Integer 9468
etableringsår Integer 10285
prosjektreferanse CharacterString 11464
eier EierDøgnhvileplass 9248
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass 9250
posisjon Punkt 9283
område Flate 9284
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Døgnhvileplass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
9245 Navn CharacterString 0 ..1
9246 Lokalisert ved LokalisertVed 0 ..1
9467 Antall oppstillingsplasser vogntog Integer 0 ..1
9247 Skiltet atkomst SkiltetAtkomst 0 ..1
9249 Kontaktinfo CharacterString 0 ..1
9251 Driftsansvarlig CharacterString 0 ..1
9252 Areal, totalt Integer 0 ..1
9253 Areal, kjørbart Integer 0 ..1
9262 Vaktordning Vaktordning 0 ..1
9263 Kameraovervåkning Kameraovervåkning 0 ..1
9264 Belysning Belysning 0 ..1
9265 Stengt med bommer StengtMedBommer 0 ..1
9266 Reserveringssystem  Reserveringssystem 0 ..1
9267 System som melder tilgjengelig kapasitet SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet 0 ..1
9268 Farlig gods FarligGods 0 ..1
9269 Drivstoffyllingsanlegg Drivstoffyllingsanlegg 0 ..1
9270 Vaskeplass for trailere VaskeplassForTrailere 0 ..1
9271 Tilgang til strøm TilgangTilStrøm 0 ..1
9272 Gebyr for strøm   GebyrForStrøm 0 ..1
9273 Toalett  Toalett 0 ..1
9274 Dusj Dusj 0 ..1
9275 Kiosk Kiosk 0 ..1
9276 Kafeteria Kafeteria 0 ..1
9277 Oppholdsrom Oppholdsrom 0 ..1
9278 Trådløst internett TrådløstInternett 0 ..1
9279 Kollektivtilbud til sentrum KollektivtilbudTilSentrum 0 ..1
9280 Gangavstand til servicetilbud GangavstandTilServicetilbud 0 ..1
9281 Terminal / logistikkområde TerminalLogistikkområde 0 ..1
9466 Årlig tilskudd fra Statens vegvesen Integer 0 ..1
9282 Merknad CharacterString 0 ..1
9468 Prisnivå Integer 0 ..1
10285 Etableringsår Integer 0 ..1
11464 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
9248 Eier EierDøgnhvileplass 0 ..1
9250 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass 0 ..1
9283 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9284 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Døgnhvileplass 0..1
assosiasjon assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* Døgnhvileplass 0..1
arv subtype Døgnhvileplass supertype AbstraktDøgnhvileplass
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0