Referansestolpe 98

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
tekstPåPlate Angir tekst som står på plate. CharacterString 0..1
høydeOverVegkant Angir høyde fra vegkant til underkant plate. Enhet: Meter Real 0..1
plassering Angir hva plate er plassert på PlasseringReferansestolpe 0..1
avstandFraVegkant Angir avstand fra vegkant til referansestolpe Enhet: Meter Real 0..1
stolpefundamentering Angir hvordan vegobjektet er fundamentert Stolpefundamentering 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TEKSTPÅPLATE CharacterString 50 0..1
NVDB_HØYDEOVERVEGKANT Real 4 0..1
NVDB_PLASSERING PlasseringReferansestolpe 40 0..1
NVDB_AVSTANDFRAVEGKANT Real 4 0..1
NVDB_STOLPEFUNDAMENTERING Stolpefundamentering 30 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
tekstPåPlate CharacterString 1907
høydeOverVegkant Real 2056
plassering PlasseringReferansestolpe 8134
avstandFraVegkant Real 4597
stolpefundamentering Stolpefundamentering 1672
etableringsår Integer 10344
prosjektreferanse CharacterString 11081
posisjon Punkt 4797
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Referansestolpe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1907 Tekst på plate CharacterString 0 ..1
2056 Høyde over vegkant Real 0 ..1
8134 Plassering PlasseringReferansestolpe 0 ..1
4597 Avstand fra vegkant Real 0 ..1
1672 Stolpefundamentering Stolpefundamentering 0 ..1
10344 Etableringsår Integer 0 ..1
11081 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4797 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Systemobjekt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkadeFU_Punkt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av TilstandSkade_Punkt 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Referansestolpe 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Referansestolpe 0..1 Er tilkoplet til Referansepunkt 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0