Vannhåndteringsanlegg 882

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Gir navn på anlegget CharacterString 0..1
tankbillekkasje Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil Tankbillekkasje 0..1
rensing Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon Rensing 0..1
resipient URL til den bestemte forekomsten i vann-nett. Navn på resipient med id fra http://vann-nett.no/saksbehandler/ CharacterString 0..1
vaskevannTunnel Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel VaskevannTunnel 0..1
overvann Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg Overvann 0..1
sikring Angir hvordan anlegget er sikret Sikring 0..1
drensvann Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg Drensvann 0..1
bassenginndeling Angir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre Bassenginndeling 0..1
materialbruk_Rør Materialbruk_Rør 0..1
tilgangForSlamfjerning TilgangForSlamfjerning 0..1
adkomst_Beskrivelse Nødvendig informasjon for atkomst til bassengene: kjørevei, parkering, nøkler, m.m. CharacterString 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet Integer 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivnummer_Utslippstillatelse Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystemstem til informasjon om utslippstillatelse CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet. EierVannhåndteringsanlegg 0..1
vedlikeholdsansvarlig Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg 0..1
posisjon Punkt som representerer vegobjektet Punkt 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser vegobjektet Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_NAVN CharacterString 50 0..1
NVDB_TANKBILLEKKASJE Tankbillekkasje 30 0..1
NVDB_RENSING Rensing 3 0..1
NVDB_RESIPIENT CharacterString 500 0..1
NVDB_VASKEVANNTUNNEL VaskevannTunnel 3 0..1
NVDB_OVERVANN Overvann 30 0..1
NVDB_SIKRING Sikring 20 0..1
NVDB_DRENSVANN Drensvann 30 0..1
NVDB_BASSENGINNDELING Bassenginndeling 30 0..1
NVDB_MATERIALBRUK_RØR Materialbruk_Rør 10 0..1
NVDB_TILGANGFORSLAMFJERNING TilgangForSlamfjerning 30 0..1
NVDB_ADKOMST_BESKRIVELSE CharacterString 250 0..1
NVDB_ETABLERINGSÅR Integer 4 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER_UTSLIPPSTILLATELSE CharacterString 250 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_EIER EierVannhåndteringsanlegg 50 0..1
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg 50 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
Name Type English Description
navn CharacterString 10602
tankbillekkasje Tankbillekkasje 10608
rensing Rensing 10607
resipient CharacterString 10448
vaskevannTunnel VaskevannTunnel 10603
overvann Overvann 10604
sikring Sikring 10449
drensvann Drensvann 10605
bassenginndeling Bassenginndeling 10450
materialbruk_Rør Materialbruk_Rør 10458
tilgangForSlamfjerning TilgangForSlamfjerning 10459
adkomst_Beskrivelse CharacterString 10599
etableringsår Integer 10601
tilleggsinformasjon CharacterString 10600
arkivnummer_Utslippstillatelse CharacterString 10606
prosjektreferanse CharacterString 11478
eier EierVannhåndteringsanlegg 10609
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg 10610
posisjon Punkt 10668
senterlinje Kurve 10785
område Flate 10669
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Vannhåndteringsanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10602 Navn CharacterString 0 ..1
10608 Tankbillekkasje Tankbillekkasje 0 ..1
10607 Rensing Rensing 0 ..1
10448 Resipient CharacterString 0 ..1
10603 Vaskevann tunnel VaskevannTunnel 0 ..1
10604 Overvann Overvann 0 ..1
10449 Sikring Sikring 0 ..1
10605 Drensvann Drensvann 0 ..1
10450 Bassenginndeling Bassenginndeling 0 ..1
10458 Materialbruk, rør Materialbruk_Rør 0 ..1
10459 Tilgang for slamfjerning TilgangForSlamfjerning 0 ..1
10599 Adkomst, beskrivelse CharacterString 0 ..1
10601 Etableringsår Integer 0 ..1
10600 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
10606 Arkivnummer, utslippstillatelse CharacterString 0 ..1
11478 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
10609 Eier EierVannhåndteringsanlegg 0 ..1
10610 Vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg 0 ..1
10668 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
10785 Geometri, linje Kurve 0 ..1
10669 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon Består av BassengMagasin 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Vannhåndteringsanlegg 0..* Er del av Tunnel 0..1
assosiasjon Består av Tank 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon Består av Kum 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
assosiasjon Består av LukketRørgrøft 0..* Er del av Vannhåndteringsanlegg 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0