FriluftToalett RAMPEEGENSKAPER

objekttype

Kartverket Gyldig

Toalett
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
belysningInne Angir om det finnes belysning i toalettbygningen. JaNei (kodeliste) 0..1
breddeInngang Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
byggtype Bygningens hovedfunksjon Byggtype (kodeliste) 1..1
diameter Hinderfri snusirkel oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
dørtype Angir hva slags dør det dreier seg om. Dørtype (kodeliste) 1..1
døråpner Angir om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt. Døråpner (kodeliste) 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
geometri Geometri Punkt 1..1
horisontalFelt Angis diameter av plan areal foran inngangsdøra, f.eks. plassen mellom siste trappetrinn eller slutten av rampe og døra. Oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
kontrastInngang Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti Kontrast (kodeliste) 0..1
manøverknappHøyde Høyden oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
omkledningTilgjengelig Angir om omkledning møter kravene for rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
rampe Kryss av om rampe finnes. Rampe (datatype) 0..1
- håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Utforming av håndlist Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampe Angis om det finnes rampe JaNeiRampe (kodeliste) 0..1
- rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampeLengde Angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
- rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
- rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
- rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
servantTilgjengelig Angir om servant møter kravene for rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
terskelhøyde Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om bygningen møter kravene for elektrisk rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angir om bygningen møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
trapp Kryss av om det finnes en trapp. Trapp (datatype) 0..1
- farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. JaNeiFarefelt (kodeliste) 0..1
- oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. JaNeiOppmerksomhetsfelt (kodeliste) 0..1
- rekkverk Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- rekkverkHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rekkverkHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trapp Angis om det finnes trapp JaNeiTrapp (kodeliste) 0..1
- trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. JaNeiTrappenese (kodeliste) 0..1
- trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
wcTilgjengelig Angir om toalett møter kravene for rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BELYSNINGINNE JaNei 0..1
BREDDEINNGANG Integer 5 0..1
Byggtype 1..1
DIAMETERSNUSIRKEL Integer 5 0..1
Dørtype 1..1
Døråpner 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Punkt 1..1
HORISONTALFELT Integer 5 0..1
KONTRASTINNGANG Kontrast 0..1
MANØVERKNAPPHØYDE Integer 5 0..1
OMKLEDNINGTILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
RAMPE Rampe 0..1
SERVANTTILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TERSKELHØYDE Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TRAPP Trapp 0..1
WCTILGJENGELIG Tilgjengelighetsvurdering 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
belysningInne JaNei
breddeInngang Integer
byggtype Byggtype
diameter Integer
dørtype Dørtype
døråpner Døråpner
forbedringsforslag CharacterString
geometri Punkt
horisontalFelt Integer
kontrastInngang Kontrast
manøverknappHøyde Integer
omkledningTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering
rampe Rampe
servantTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering
terskelhøyde Real
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
trapp Trapp
wcTilgjengelig Tilgjengelighetsvurdering

Vis FriluftToalett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Byggtype 1 ..1
Integer 0 ..1
Dørtype 1 ..1
Døråpner 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Kontrast 0 ..1
Integer 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Rampe 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Trapp 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftToalett supertype Fellesegenskaper