Gravetillatelse 938

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bakgrunnForGraving Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om BakgrunnForGraving 0..1
graveformål Angir formål for graving Graveformål 0..1
gravested Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen Gravested 0..1
framføring Angir hvilken type framføring som primært skal benyttes. Dersom det er ulike typer framføring angis den som benyttes ved kryssing av veg. Om det ikke er kryssing av veg benyttes den som er mest framtredende. Angi beskrivelse i tilleggsinformasjon Framføring 0..1
dato_SøknadMottatt Angir dato for når søknad ble mottatt Date 0..1
dato_PlanlagtOppstart Angir hvilken dato graving har planlagt start/startet Date 0..1
dato_PlanlagtFerdigstillelse Angir hvilken dato graving er planlagt/ble ferdigsstilt Date 0..1
gravedybde Angir planlagt gravedybde Enhet: Centimeter Integer 0..1
ledningseier Navn på firma/etat som er ansvarlig for graving og formell søker om gravetillatelsen CharacterString 0..1
entreprenør Navn på firma/entreprenør som skal utføre gravearbeidet på vegne av ledningseier CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper CharacterString 0..1
arkivnummer Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem CharacterString 0..1
senterlinje Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Kurve 0..1
innmålingsdataLevert Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak. InnmålingsdataLevert 0..1
dato_EgenkontrollskjemaMottatt Dato når egenkontrollskjema ble levert Date 0..1
dato_Garantiutløp Angir dato garantitid utløper Date 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_BAKGRUNNFORGRAVING BakgrunnForGraving 30 0..1
NVDB_GRAVEFORMÅL Graveformål 30 0..1
NVDB_GRAVESTED Gravested 30 0..1
NVDB_FRAMFØRING Framføring 20 0..1
NVDB_DATO_SØKNADMOTTATT Date 8 0..1
NVDB_DATO_PLANLAGTOPPSTART Date 8 0..1
NVDB_DATO_PLANLAGTFERDIGSTILLELSE Date 8 0..1
NVDB_GRAVEDYBDE Integer 3 0..1
NVDB_LEDNINGSEIER CharacterString 100 0..1
NVDB_ENTREPRENØR CharacterString 100 0..1
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 300 0..1
NVDB_ARKIVNUMMER CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_LINJE Kurve 0..1
NVDB_INNMÅLINGSDATALEVERT InnmålingsdataLevert 3 0..1
NVDB_DATO_EGENKONTROLLSKJEMAMOTTATT Date 8 0..1
NVDB_DATO_GARANTIUTLØP Date 8 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
bakgrunnForGraving BakgrunnForGraving 11498
graveformål Graveformål 11505
gravested Gravested 11504
framføring Framføring 11526
dato_SøknadMottatt Date 11501
dato_PlanlagtOppstart Date 11502
dato_PlanlagtFerdigstillelse Date 11503
gravedybde Integer 11506
ledningseier CharacterString 11774
entreprenør CharacterString 11775
tilleggsinformasjon CharacterString 11507
arkivnummer CharacterString 11499
senterlinje Kurve 11517
innmålingsdataLevert InnmålingsdataLevert 11527
dato_EgenkontrollskjemaMottatt Date 11525
dato_Garantiutløp Date 11497
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Gravetillatelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11498 Bakgrunn for graving BakgrunnForGraving 0 ..1
11505 Graveformål Graveformål 0 ..1
11504 Gravested Gravested 0 ..1
11526 Framføring Framføring 0 ..1
11501 Dato, søknad mottatt Date 0 ..1
11502 Dato, planlagt oppstart Date 0 ..1
11503 Dato, planlagt ferdigstillelse Date 0 ..1
11506 Gravedybde Integer 0 ..1
11774 Ledningseier CharacterString 0 ..1
11775 Entreprenør CharacterString 0 ..1
11507 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
11499 Arkivnummer CharacterString 0 ..1
11517 Geometri, linje Kurve 0 ..1
11527 Innmålingsdata levert InnmålingsdataLevert 0 ..1
11525 Dato, egenkontrollskjema mottatt Date 0 ..1
11497 Dato, garantiutløp Date 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Gravetillatelse 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Gravetillatelse 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0