Oppgravingslag 602

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
analysedato Angir hvilken dato bæreevneanalyse ble utført Date 0..1
bæreevnegruppe_MatrialUndergr Angir bæreevnegruppe/materialbetegnelse i undergrunn. Bæreevnegruppe_MatrialUndergr 0..1
graderingstall_Cu Forholdet mellom kornstørrelsene (d), normalt ved 60 % og 10 % gjennomgang i en kornkurve, dvs. Cu=d60/d10. Real 0..1
humusinnhold Innhold av organisk materiale i en jord-/grusprøve. Humus: Finfordelte, delvis nedbrutte plante- og dyrerester i jord- og steinmaterialer. Real 0..1
jordart Angir jordart CharacterString 0..1
lagnummer Angir sorteringsrekkefølge for gitt lag. Det skal være stigende lagnummer fra nederst til øverst innenfor en oppgravingsprøve, Dvs øverste vegdekke skal ha høyest lagnummer. CharacterString 0..1
lagtykkelse Angir lagtykkelse Integer 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt 0..*
materialbetegnelse_Overbygning Angir materialbetegnelse i overbygning. Refererer til HB R211 (015) tabell 15.431-2 Materialbetegnelse_Overbygning 0..1
materialeUnder20Mikrometer Angir andel materiale med kornstørrelse < 20 µm. Benevnes også finstoffinnhold. Real 0..1
materialeUnder63Mikrometer Angir andel materiale med kornstørrelse < 63 µm. Benevnes også vannfølsomhet. Real 0..1
merknad Tilleggsinformasjon CharacterString 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
prøvenummer Angir prøvenummer Prøvenummer 0..1
signatur Angir navn/initialer til person som har lagt inn informasjon CharacterString 0..1
telegruppe Angir telegruppe Telegruppe 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_ANALYSEDATO Date 8 0..1
NVDB_BÆREEVNEGRUPPE_MATRIALUNDERGR Bæreevnegruppe_MatrialUndergr 50 0..1
NVDB_GRADERINGSTALL_CU Real 5 0..1
NVDB_HUMUSINNHOLD Real 5 0..1
NVDB_JORDART CharacterString 60 0..1
NVDB_LAGNUMMER CharacterString 2 0..1
NVDB_LAGTYKKELSE Integer 3 0..1
LineærPosisjonPunkt 0..*
NVDB_MATERIALBETEGNELSE_OVERBYGNING Materialbetegnelse_Overbygning 60 0..1
NVDB_MATERIALEUNDER20MIKROMETER Real 5 0..1
NVDB_MATERIALEUNDER63MIKROMETER Real 5 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 250 0..1
NVDB_GEOMETRI_PUNKT Punkt 0..1
NVDB_PRØVENUMMER Prøvenummer 2 0..1
NVDB_SIGNATUR CharacterString 20 0..1
NVDB_TELEGRUPPE Telegruppe 2 0..1
Name Type English Description
analysedato Date 5471
bæreevnegruppe_MatrialUndergr Bæreevnegruppe_MatrialUndergr 5470
graderingstall_Cu Real 9145
humusinnhold Real 10250
jordart CharacterString 9184
lagnummer CharacterString 5467
lagtykkelse Integer 5468
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt
materialbetegnelse_Overbygning Materialbetegnelse_Overbygning 5469
materialeUnder20Mikrometer Real 8753
materialeUnder63Mikrometer Real 9137
merknad CharacterString 9185
posisjon Punkt 6890
prøvenummer Prøvenummer 9142
signatur CharacterString 9146
telegruppe Telegruppe 9144

Vis Oppgravingslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5471 Analysedato Date 0 ..1
5470 Bæreevnegruppe, matrial undergr Bæreevnegruppe_MatrialUndergr 0 ..1
9145 Graderingstall (Cu) Real 0 ..1
10250 Humusinnhold Real 0 ..1
9184 Jordart CharacterString 0 ..1
5467 Lagnummer CharacterString 0 ..1
5468 Lagtykkelse Integer 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 0 ..*
5469 Materialbetegnelse, overbygning Materialbetegnelse_Overbygning 0 ..1
8753 Materiale < 20 µm Real 0 ..1
9137 Materiale < 63 µm Real 0 ..1
9185 Merknad CharacterString 0 ..1
6890 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
9142 Prøvenummer Prøvenummer 0 ..1
9146 Signatur CharacterString 0 ..1
9144 Telegruppe Telegruppe 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Oppgravingslag 0..* assosiertOppgravingsdata AbstraktOppgravingsdata 0..1
assosiasjon assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* Oppgravingslag 0..1
arv subtype Oppgravingslag supertype AbstraktOppgravingslag
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0