Frostsikringslag 229

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type vegobjektet er av TypeFrostsikringslag 0..1
tykkelse Angir lagets tykkelse Enhet: Millimeter Integer 0..1
bredde_Gjennomsnitt Angir gjennomsnittsbredde for strekning Enhet: Meter Real 0..1
leggedato Angir leggedato for frostsikringslag Date 1..1
budsjett Angir hvilket budsjett utlegging går over BudsjettFrostsikringslag 0..1
merknad Gir permanent merknad CharacterString 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB CharacterString 0..1
senterlinje Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB Kurve 0..1
område Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området Flate 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
NVDB_TYPE TypeFrostsikringslag 50 0..1
NVDB_TYKKELSE Integer 4 0..1
NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT Real 5 0..1
NVDB_LEGGEDATO Date 8 1..1
NVDB_BUDSJETT BudsjettFrostsikringslag 20 0..1
NVDB_MERKNAD CharacterString 200 0..1
NVDB_PROSJEKTREFERANSE CharacterString 200 0..1
NVDB_GEOMETRI_HJELPELINJE Kurve 0..1
NVDB_GEOMETRI_FLATE Flate 0..1
LineærPosisjonStrekning 0..*
Name Type English Description
type TypeFrostsikringslag 1214
tykkelse Integer 1633
bredde_Gjennomsnitt Real 7034
leggedato Date 5145
budsjett BudsjettFrostsikringslag 5539
merknad CharacterString 5553
prosjektreferanse CharacterString 11108
senterlinje Kurve 4863
område Flate 8885
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis Frostsikringslag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1214 Type TypeFrostsikringslag 0 ..1
1633 Tykkelse Integer 0 ..1
7034 Bredde, gjennomsnitt Real 0 ..1
5145 Leggedato Date 1 ..1
5539 Budsjett BudsjettFrostsikringslag 0 ..1
5553 Merknad CharacterString 0 ..1
11108 Prosjektreferanse CharacterString 0 ..1
4863 Geometri, hjelpelinje Kurve 0 ..1
8885 Geometri, flate Flate 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Består av Kommentar 0..* Er del av Frostsikringslag 0..1
assosiasjon Består av Dokumentasjon 0..* Er del av Frostsikringslag 0..1
assosiasjon Har tilkoplet Entreprenør 0..1 Er tilkoplet til Frostsikringslag 0..1
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0